تبیان، دستیار زندگی
– 3 استادیوم ثامن مشهد 18 /6 / 85 ابومسلم خراسان پرسپولیس مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 176 51 125 تعداد پاسهای كلی 133 33 100 پاسهای صحیح 38 17 21 پاس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرسپولیس - ابومسلم خراسان

2 – 3

استادیوم ثامن مشهد18 /6 / 85

ابومسلم خراسان

پرسپولیس

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

176

51

125

تعداد پاسهای كلی

133

33

100

پاسهای صحیح

38

17

21

پاسهای اشتباه

5

1

4

پاس بلند صحیح

7

1

6

سانتر

2

1

1

سانتر صحیح

36

24

12

ضربه سر اول

9

4

5

ضربه سر صحیح

19

12

7

خطا

54

34

20

دفع توپ

23

12

11

لودادن توپ

4

1

3

گرفتن توپ

2

---

2

شوت داخل چارچوب

3

2

1

شوت بیرون چار چوب

3

---

3

كرنر

7

2

5

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

---

---

---

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

294

141

153

تعداد پاسهای كلی

247

114

133

پاسهای صحیح

43

25

18

پاسهای اشتباه

4

2

2

پاس بلند صحیح

38

24

14

سانتر

8

4

4

سانتر صحیح

22

15

7

ضربه سر اول

11

8

3

ضربه سر صحیح

14

6

8

خطا

21

7

14

دفع توپ

15

10

5

لودادن توپ

8

4

4

گرفتن توپ

3

3

---

شوت داخل چارچوب

10

5

5

شوت بیرون چار چوب

9

5

4

كرنر

6

3

3

موقعیت خطرناك

3

2

1

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب