تبیان، دستیار زندگی
استادیوم آزادی 30 /6 / 85 فجر شیراز استقلال مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 238 145 93 تعداد پاسهای كلی 202 129 73 پاسهای صحیح 30 13 17 پاسهای اشتباه 6 ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استقلال – فجر سپاسی شیراز

3 –2

استادیوم آزادی

30 /6 / 85

فجر شیراز

استقلال

مجموعنیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

238

145

93

تعداد پاسهای كلی

202

129

73

پاسهای صحیح

30

13

17

پاسهای اشتباه

6

3

3

پاس بلند صحیح

21

14

7

سانتر

5

4

1

سانتر صحیح

25

15

10

ضربه سر اول

10

7

3

ضربه سر صحیح

19

9

10

خطا

35

16

19

دفع توپ

24

9

15

لودادن توپ

7

2

5

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

4

3

1

شوت بیرون چار چوب

7

4

3

كرنر

2

2

---

موقعیت خطرناك

1

---

1

سرداخل چار چوب

1

1

---

سر بیرون چارچوب

---

---

---

آفساید

3

2

1

كارت زرد

%51

%48

در صد مالكیت توپ

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

236

70

166

تعداد پاسهای كلی

188

51

137

پاسهای صحیح

42

17

25

پاسهای اشتباه

6

2

4

پاس بلند صحیح

19

10

9

سانتر

6

2

4

سانتر صحیح

52

28

24

ضربه سر اول

16

10

6

ضربه سر صحیح

20

13

7

خطا

46

31

15

دفع توپ

15

3

12

لودادن توپ

9

3

6

گرفتن توپ

1

1

---

شوت داخل چارچوب

5

1

4

شوت بیرون چار چوب

9

5

4

كرنر

5

3

2

موقعیت خطرناك

2

1

1

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

5

1

4

آفساید

4

4

---

كارت زرد

%49

%52

در صد مالكیت توپ