تبیان، دستیار زندگی
گزارش تصویری دومین نشست واسطین ازدواج طرح همسان گزینی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش تصویری دومین نشست واسطین ازدواج طرح همسان گزینی

 • آغاز دومین نشست واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان با قرائت قرآن کریم
  آغاز دومین نشست واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان با قرائت قرآن کریم
 • آقای دکتر طالب پور مدیرعامل موسسه تبیان و آقای دکتر روغنی زاد از اساتید دانشگاه
  آقای دکتر طالب پور مدیرعامل موسسه تبیان و آقای دکتر روغنی زاد از اساتید دانشگاه
 • دومین نشست واسطین ازدواج با حضور بیش از 70 نفر از معرفین و واسطین خیر
  دومین نشست واسطین ازدواج با حضور بیش از 70 نفر از معرفین و واسطین خیر
 • پذیرش مدعوین در ساعات آغازین صبح روز پنجشنبه اول خردادماه 93
  پذیرش مدعوین در ساعات آغازین صبح روز پنجشنبه اول خردادماه 93
 • معرفی برنامه های نشست برای حضار
  معرفی برنامه های نشست برای حضار
 • حضور اساتید دانشگاه و مدیران تبیان در این نشست
  حضور اساتید دانشگاه و مدیران تبیان در این نشست
 • ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه همسان گزینی توسط خانم حسینی
  ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه همسان گزینی توسط خانم حسینی
 • سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش روانشناس و استاد دانشگاه در خصوص سنت حسنه وساطت در ازدواج
  سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش روانشناس و استاد دانشگاه در خصوص سنت حسنه وساطت در ازدواج
 • ارائه راهکارهایی برای عملکرد بهتر واسطین در سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش
  ارائه راهکارهایی برای عملکرد بهتر واسطین در سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش
 • ارائه راهکارهایی برای عملکرد بهتر واسطین در سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش
  ارائه راهکارهایی برای عملکرد بهتر واسطین در سخنرانی آموزشی دکتر محمد علی فیاض بخش
 • جمعی از واسطین ازدواج به همراه مدیران تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج به همراه مدیران تبیان
 • پاسخگویی دکتر فیاض بخش به سوالات واسطین ازدواج
  پاسخگویی دکتر فیاض بخش به سوالات واسطین ازدواج
 • گروهی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  گروهی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج در کنار آقای دکتر طالب پور مدیر عامل موسسه تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج در کنار آقای دکتر طالب پور مدیر عامل موسسه تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
 • جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
  جمعی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
 • طرح سوال از آقای دکتر فیاض بخش در خصوص مشکلات واسطین ازدواج
  طرح سوال از آقای دکتر فیاض بخش در خصوص مشکلات واسطین ازدواج
 • پاسخگویی دکتر فیاض بخش به سوالات واسطین ازدواج
  پاسخگویی دکتر فیاض بخش به سوالات واسطین ازدواج
 • تشریح شبکه های طرح همسان گزینی تبیان
  تشریح شبکه های طرح همسان گزینی تبیان
 • خانم دکتر قاسمی استاد دانشگاه شهید بهشتی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  خانم دکتر قاسمی استاد دانشگاه شهید بهشتی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • آقای محراب بیگی مجری برنامه
  آقای محراب بیگی مجری برنامه
 • خانم دکتر قاسمی استاد دانشگاه شهید بهشتی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  خانم دکتر قاسمی استاد دانشگاه شهید بهشتی از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • خانم دکتر قاسمی و خانم مهندس فاضلی
  خانم دکتر قاسمی و خانم مهندس فاضلی
 • پاسخ به سوالات واسطین توسط مسوولین طرح از چپ به راست : آقای دکتر روغنی زاد استاد دانشگاه ؛ آقای دکتر طالب پور مدیر عامل موسسه تبیان ؛ سرکار خانم غروی عضو کارگروه همسان گزینی و هسته مرکزی نظارت و ارزیابی واسطین و خانم حسینی مدیر پروژه همسان گزینی
  پاسخ به سوالات واسطین توسط مسوولین طرح از چپ به راست : آقای دکتر روغنی زاد استاد دانشگاه ؛ آقای دکتر طالب پور مدیر عامل موسسه تبیان ؛ سرکار خانم غروی عضو کارگروه همسان گزینی و عضو هسته مرکزی نظارت و ارزیابی واسطین و خانم حسینی مدیر پروژه همسان گزینی
 • تقدیر از خانم مهجور واسطه فعال طرح همسان گزینی
  تقدیر از خانم مهجور واسطه فعال طرح همسان گزینی
 • تقدیر از خانم شیرنژاد واسطه فعال طرح همسان گزینی
  تقدیر از خانم شیرنژاد واسطه فعال طرح همسان گزینی
 • تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
 • تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان
  تقدیر از واسطین فعال طرح همسان گزینی تبیان

واحد همسان گزینی تبیان