تبیان، دستیار زندگی
معنی حقیقی شجاعت چیست؟
معنی حقیقی شجاعت چیست؟
معنی حقیقی شجاعت چیست؟
شجاعت ( قسمت سوم) 1 - معنی حقیقی شجاعت ، حُــّـریت و قوت قلب است . در مخاطرات نباید اضطراب و هیجان به شجاع دست دهد و هرچه قوت روح و لطافت قلب زیادت شود بر شجاعت می افزاید. 2 - مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراض ک...
دلیر به چه کسی گویند؟
دلیر به چه کسی گویند؟
دلیر به چه کسی گویند؟
شجاعت ( قسمت دوم ) 1- دلیر کسی را گویند که همه ی کار و کردار وی برخاسته از خرد و دانایی و برابر با عقل باشد. 2- شجاع بی مهارت و تدبیر، زود فریب می خورد. 3- دلیری جز به استقبال خطر رفتن نیست. 4- شجاعت مغلوب کننده ی کلیه سلاح...
شرط شجاعت
شرط شجاعت
شرط شجاعت
شجاعت ( قسمت اول ) 1- اولین شرط شهامت ، باکی است. 2- آن کس که دل با جرئت را راهنمای خود کرد ، در پیش او هر تاریکی روشن باشد. 3- آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شو تهور و دیوانگی می کند. 4- اشخاص شجاع و با جرئت بیش از همه کس می ...