تبیان، دستیار زندگی
به کمک دانش آموزان سعی کنید عواملی را که ممکن است منجر به بروز سانحه ی جانی در اثر زلزله شود روی تخته لیست کنید....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ایمنی در محل زندگی


اهداف جلسه شامل اهداف رفتاری و آموزشی

آشنایی دانش آموزان با نقاط امن و ناامن خانه و مدرسه


زمان عملیاتی 

دو ساعت


وسایل لازم

تخته سیاه
برچسب های سبز و قرمز به مقدار کافی


روند کار

به کمک دانش آموزان سعی کنید عواملی را که ممکن است منجر به بروز سانحه ی جانی در اثر زلزله شود روی تخته لیست کنید. سعی کنید دانش آموزان را به این سمت سوق دهید که مکان های ناامن را نام ببرند.

به عنوان مثال: سقوط به علت نزدیک بودن به لبه ی بلندی، آسیب دیدن در اثر شکسته شدن شیشه ها، آسیب دیدن به علت سقوط اجسام، آسیب دیدن به علت مجاورت با دیوار نازک و دارای استحکام کم...

به دنبال این فعالیت، از دانش آموزان بخواهید نقاط امن را پیشنهاد دهند:
کنار ستون ها، چارچوب در، کنج اتاق ها، زیر میزهای محکم...

پس از این بحث دانش آموزان می بایست با استفاده از برچسب های رنگی، نقاط امن و ناامن مدرسه را علامت گذاری کنند. مثل نمونه های زیر:

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن - جلسه چهارم


 فعالیت انجام شده توسط دانش آموزان را کنترل کنید. ممکن است دانش آموزان اشتباهاتی از این قبیل داشته یاشند: مثلا چارچوب بعضی از درها مکان ناامنی است زیرا بالای چارچوب یک قسمت شیشه ای قرار دارد.

گزارشی از فعالیت انجام شده توسط دانش آموزان تهیه کنید و در قسمت تکالیف مربوط به این جلسه آپلود کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: میرعشقی - تنظیم: داودی


 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه اول

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه  دوم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه سوم 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه چهارم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه پنجم و ششم 

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه هفتم

 بررسی زلزله و راهکارهای کاهش خسارات آن – جلسه هشتم