تبیان، دستیار زندگی
با توجه به روابطی که تا به حال پیرامون پارامترهای مربوط به اسیدها و بازها گفته شده است مسائلی پیش می آید که در اینجا نکات مربوط به آن ها را بررسی خواهیم کرد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نکات مسائل PH

با توجه به روابطی که تا به حال پیرامون پارامترهای مربوط به اسیدها و بازها گفته شده است مسائلی پیش می آید که در اینجا نکات مربوط به آن ها را بررسی خواهیم کرد.

روش تشخیص هالوژن ها

بار دیگر روابطی که تا به اینجا گفته شده است را مرور می کنیم:

تذکر: در این فرمول ها منظور از M غلظت مولار اسید یا باز اولیه است که در آب حل کرده ایم و    درجه تفکیک یونی است.

نکته: در مورد بازهای چند ظرفیتی برای بدست آوردن غلـظت OH- می توان از این رابطه استفاده کرد:

[OH-]=M × ∝ ×تعداد یون های OH- در فرمول مولکولی 

توجه داشته باشید در مورد اسیدها تعداد هیدروژن های اسیدی در بدست آوردن غلظت H3O+  مهم نیست چون تولید

H3O+ ، در مراحل دوم و یا سوم اسیدهای چند پروتون دار آنقدر کم است که می توان از آن چشم پوشی کرد.

نکته: اگر در مسائل غلظت معمولی (C) را داده باشند به کمک این فرمول می توان غلظت مولار (M) را به دست آورد:

مثال: مقدار 0.56 گرم پتاسیم هیدروکسید را در مقداری آب مقطر حل کرده و حجم محلول را با آب مقطر به 200ml می رسانیم. PH محلول حاصل در دمای 25℃  کدام است؟

H=1, O=16, K=39

نکته: در سوالات مربوط به خنثی شدن اسید و باز، بین حجم اسید و حجم باز رابطه ی زیر برقرار است

 

M1 × V1 × n1 = M2 × V2 × n2

در این رابطه M1  و M2  غلظت مولار اسید و باز، V1  و V2   حجم اسید و باز با یکای یکسان و n1   و n2   ظرفیت اسید و باز است. منظور از ظرفیت اسید تعداد هیدروژن های اسیدی آن است؛ برای مثال ظرفیت HCL یک و ظرفیت  H2SO4  دو می باشد.

هم چنین منظور از ظرفیت باز تعداد یون  OH- است؛ برای مثال ظرفیت KOH یک و ظرفیت  Ba(OH)2  دو می باشد.

مثال: 50 میلی لیتر محلول پتاس که در دمای 25℃ دارای PH برابر 12.3 است توانسته است 200 میلی لیتر محلول سولفوریک اسید را خنثی کند. غلظت مولار محلول سولفوریک اسید کدام است؟

رقیق سازی:

PH اسیدهای قوی و بازهای قوی را با اضافه کردن آب مقطر می توان به ترتیب افزایش و کاهش داد. به این کار رقیق سازی می گویند. رقیق سازی باعث می شود PH اسید و باز به سمت PH آب خالص سوق پیدا کند.

نکته: به ازای هر 10 مرتبه تغییر غلظت، PH یک درجه تغییر می کند. به عبارتی به ازای هر 10n  مرتبه تغییر غلظت، nPH درجه تغییر خواهد کرد.

مثال: اگر PH محلولی از نیتریک اسید را از یک به چهار برسانیم باید سه درجه PH را افزایش دهیم یعنی آن را به 103  مرتبه رقیق کنیم. پس باید آنقدر آب مقطر روی این محلول بریزیم تا حجم آن 1000 برابر شود.

مثال: اگر PH محلولی از سود را بخواهیم از 14 به 12 برسانیم باید حجم آن را با آب مقطر 100 مرتبه زیاد کنیم چون PH دو درجه کاهش یافته است.

سوال: چنان چه بخواهیم 10 میلی لیتر محلولی از هیدروکلریک اسید با PH=0 را به PH برابر 3 برسانیم، حجم آن به چند میلی لیتر باید برسانیم؟

1-     100

2-     1000

3-     10000

4-     100000


مرکز یادگیری سایت تبیان – تهیه: مهسا شاه حسینی