تبیان، دستیار زندگی
بنابر نتایج یك طرح تحقیقاتی ، بالا رفتن المان های خونی به فاصله 15 دقیقه بعد از ورزش و بازگشت آنها در 2 ساعت بعد از ورزش بیانگر ، تاثیر هورمون ها بر تغییر این المان ها متعاقب ورزش است . به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا ، نتایج پژ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ورزش های هوازی روشی مفید در كاهش خطر بیماری های متابولیك

بنابر نتایج یك طرح تحقیقاتی ، بالا رفتن المان های خونی به فاصله 15 دقیقه بعد از ورزش و بازگشت آنها در 2 ساعت بعد از ورزش بیانگر ، تاثیر هورمون ها بر تغییر این المان ها متعاقب ورزش است .

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا ، نتایج پژوهش مهدی قیصری و محمد رضا صبحیه با عنوان " بررسی تغییرات المان های قند خونBS " تری گلیسریدTG و كلسترولCOL در اثر ورزش صبحگاهی می افزاید : ورزش های هوازی یك راه مفید در كاهش خطر بیماری های متابولیك است ، ورزش اولین قدم در درمان بیماری های متابولیك و كاهش ریسك فاكتورهای همراه نظیر هایپرتنشن ، هیپرلیپیدمی و كاهش تعداد یا ترك سیگار موثر است .

هایپوگلیسمی ، دیابت كتواسیدوز DKA و پدیده هایپو گلیسمی دیررس متعاقب ورزش مهمترین عوارضی است كه به هنگام ورزش یا پس از آن در مبتلایان به دیابت ملیتوس رخ می دهد .

این طرح تحقیقاتی كه بر روی 78 مرد ورزشكار در پارك های تفریحی شهر یزد به ورزش صبحگاهی می پرداختند ، انجام گرفته است . در گروه اول به تعداد 37 نفر تغییرات المان های خونی قبل از ورزش و به فاصله 15 دقیقه بعد از انجام ورزش صبحگاهی به مدت حداقل 30تا 45 دقیقه سنجیده شد كه در این گروه ، المان های خونی در 15 دقیقه بعد از ورزش افزایش یافت .

در گروه دوم با تعداد 41 نفر ، تغییرات المان های خونی قبل از ورزش  و به فاصله 2 ساعت بعد از ورزش صبحگاهی سنجیده شد كه سطحBS و TGدر مقایسه با قبل از ورزش كاهش یافت و سطح كلسترول افزایش نشان داد كه از نظر آماری معنی دار نبود .

در این گروه اختلاف معنی داری بین دو گروه سنی 49 – 25 ساله و 50 تا 79 ساله از نظر تغییرات المان های خونی بدست نیامد .

همچنین اختلاف معنی داری از نظر مدت سابقه ورزش صبحاهی بین دو گروه زیر 2 سال به تعداد 231 نفر و 2 سال و بالاتر به تعداد 20 نفر در تغییرات المان های خونی وجود نداشت ، در این گروه میانگین قند خود در افراد دیابتی كه از تعداد 7 نفر از مجموعه بودند ، در مقایسه با افراد نرمال كه مجموعا 34 نفره میزان بیشتری كاهش یافت كه از نظر آماری كاملاً معنی دار بود .

اختلاف معنی داری نیز در تغییرات كلسترول خون بین افراد هایپر كلسترولیك و نرمال در این گروه به دست نیامد .

میانگین تری گلیسیرید خون در افراد هایپرتری گلیسیریدمیك كه به تعداد15 نفر در مجموعه مطالعه را تشكیل می دادند ، درمقایسه با 26 ورزشكار طبیعی و نرمال در 2 ساعت بعد از ورزش به میزان بیشتری كاهش نشان داده است كه این اختلاف از نظر آماری معنی دار است  .