تبیان، دستیار زندگی
آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد تا یک مطلب علمی را به کمک اصول و روش هایی که هر روز دانشمندان آن را به کار می برند تحقیق کند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انجام پروژه با روش علمی

بیشتر دانش آموزان برای پروژه علمی خود یک آزمایش انتخاب می کنند.

آزمایش به دانش آموز این امکان را می دهد تا یک مطلب علمی را به کمک اصول و روش هایی که هر روز دانشمندان آن را به کار می برند تحقیق کند.

آزمایش باید به گونه ای طرح شود که دانش آموز بتواند پاسخ یک مسأله مشخص را کشف کند. معمولاً دانش آموزان در انتخاب موضوع دچار اشتباه می شوند و آن عبارت است از این که آن را بسیار عام و در دامنه بسیار گسترد های از متغیر ها انتخاب می کنند، به قسمتی که منابعی برای تحقیق یا مواد و وسایل و فرصت کافی جهت انجام تحقیق ندارند.

بیشتر دانش آموزان در انتخاب موضوع نیاز به راهنمایی دارند تا مسئله های را که انتخاب می کنند در حد توانایی آن ها باشد و نیز منابع قابل استفاد های هم در دسترس باشد. روش علمی شامل مراحلی است که جهت انجام یک آزمایش دقیق باید دنبال شود.

خاطر نشان می شود که این مراحل به دانش آموزان کمک می کند تا موضوع خود را به راه های مختلفی امتحان و کشف کند. با وجود این، اگر بخواهیم پروژه علمی، به پیدایش آن گونه یافته های علمی منجر شود که بر دانستنی های او بیفزاید، این مراحل باید انجام شوند.

آموزش مبتنی بر جستجوگری و اهداف کلی آموزش و پرورش

* مراحل روش علمی:

مشخص کردن مسأله

رجوع به منابع معتبر

پرسیدن یک سۆال مناسب

تدوین یک فرضیه

انجام دادن آزمایش ها

ضبط روش ها و نتایج

تکرار آزمایش ها

بررسی نتایج

ارایه یک جمع بندی

* مشخص کردن مسأله:

از بین چندین موضوعی که دانش آموزان انتخاب می کنند باید یک موضوع را به طور مشخص انتخاب کنند. در اینجا کمک آموزگاران و والدین بسیار موثر است. برای مثال برای دانش آموزان طبیعی است که پروژه های آزمایشی را درباره موضوع گسترده ای نظیر « علف » یا « موش » سفید انتخاب کنند. در اینجا باید از دانش آموزان پرسش هایی کرد تا بتوان به آن ها کمک کرد تا موضوع ن هایی را محدود تر و مشخص تر انتخاب کنند.

* رجوع به منابع معتبر:

پیش از آنکه دانشمندان آزمایش های خود را انجام دهند. در مورد موضوع خود بررسی هایی انجام می دهند.

* پرسیدن یک سۆال مناسب:

برای اجرای موفقیت آمیز یک آزمایش علمی، دانش آموزان نیاز دارند تا پرسش مشخصی را در مورد موضوع انتخابی خود انجام دهند.

* تدوین یک فرضیه:

پس از آنکه سۆال مناسبی را طرح کرد. باید این سۆال را به صورت یک فرضیه در آورد. فرضیه یک حدس حساب شده است، عبارتی است که نشان می دهد دانشمند چگونه فکر می کند که آزمایش به چه نتیج های خواهد رسید.

*اجرای آزمایش:

آزمون فرضیه مهم ترین بخش روش علمی است در اینجا است که دانش آموز تحقیق خود را سازمان می دهد و آثار تغییرات را در شرایط تجربی ( فاکتور های تجربی ) معینی آزمایش می کند.

*ضبط روش ها و نتایج:

دانشمندان همیشه آنچه را که در طول آزمایش انجام می دهند می نویسند.

* تکرار آزمایش:

با یک اجرای آزمایش معمولاً نتایج مطمئنی به دست نمی آید. بنا براین بهتر است که دانش آموز بیش از یک بار آزمایش را انجام دهد.

 * بررسی نتایج:

پس از اجرای آزمایش و ضبط اطلاعات و نتایج به دست آمده هنگام آن است که این اطلاعات و نتایج را بررسی کنیم.

*ارایه یک جمع بندی:

هنگامی که دانش آموز آزمایش خود را انجام داد، اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری کرد و به بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج پرداخت. هنگام آن است که جمع بندی خود را به طور منظم انجام می دهد. این جمع بندی باید پاسخی برای سۆال اصلی داشته باشد.

به یقین نمی توان گفت که چون سۆال هنوز بی پاسخ مانده است پس جمع بندی نادرست است. اهمیت آزمایش در فرصتی نهفته است که به دانش آموز می دهیم تا تحقیق کند و درباره زمینه مورد علاقه هاش به کمک روش علمی چیز هایی یاد بگیرد. هدف رسیدن به یک جمع بندی اید هال نیست بلکه تلاش برای حل کردن مسأله است.

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: سارا قیصری - تنظیم: یگانه داودی