تبیان، دستیار زندگی
با توجه به گسترش روزافزون شهرها و افزایش جمعیت، نحوه تامین آب مورد نیاز برای مردم و صنایع موجود از مباحث بسیار مهم می باشد....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تصفیه خانه آب - جلسه اول

اهداف:

آشنایی با روش های تامین آب، منابع زیرزمینی و روی زمینی آب.

وسایل مورد نیاز: ----------------

مقدمه:

با توجه به گسترش روزافزون شهرها و افزایش جمعیت، نحوه تامین آب مورد نیاز برای مردم و صنایع موجود از مباحث بسیار مهم می باشد. آب در جامعه مصارف مختلفی دارد. خواص آب مصرفی با توجه به نیاز مصرف کننده تامین می گردد، برای مثال آب مورد نیاز برای کشاورزی اگر مقداری ماسه و مواد معلق نیز داشته باشد نیز قابل استفاده خواهد بود در صورتی که همین آب برای آشامیدن اصلاً مناسب نبوده و افراد را بیمار خواهد نمود. در این جلسه منابع و همچنین مصرف کننده های اصلی آب معرفی خواهند شد.

تصفیه خانه آب - جلسه اول

روش های تهیه آب:

منابع آب به طورکلی شامل منابع زیرزمینی و منابع روی زمینی می شوند که در این بخش آنها را توضیح خواهیم داد:

منابع زیرزمینی آب:

به طورکلی در اثر بارش های برف و باران و نفوذ این بارش ها و همچنین نفوذ بخشی از آب دریاچه ها و رودخانه ها به داخل زمین، جریان های آب زیرزمینی پدید می آیند. این جریان ها در فضاهای خالی بین ذرات زمین پدید می آیند و حرکت آنها نیز بر اثر نیروی جاذبه می باشد و همیشه به سمت مکان های گودتر حرکت می کنند. سرعت حرکت آبهای زیرزمینی در زمین های ماسه ای حدود یک متر در شبانه روز می باشد! این سرعت در زمینهای سنگی می تواند بسیار بیشتر شود.

تصفیه خانه آب - جلسه اول

(سفره آب زیرزمینی)

چاه ها:

چاه سوراخی است که آن را به صورت عمودی در زمین حفر می نمایند تا آب های زیرزمینی از راه درزها و شکاف سنگ ها و خلل و فرج زمین در آن تراوش نماید. چاه ها با توجه به وضعیت زمین، جنس زمین، وضعیت قرار گرفتن چاه و عمق چاه تقسیم بندی می شوند. چاه ها به وسیله ماشین آلات و مته های مخصوص حفر می شوند.

تصفیه خانه آب - جلسه اول  تصفیه خانه آب - جلسه اول

قنات ها:

حفر قنات تکنیک ملی ارانیان در آبرسانی شهرها و کشتزارها می باشد. اهداف اصلی حفر قنات، روان ساختن آب زیرزمینی به روی زمینی و همچنین جلوگیری از تبخیر و هدر رفتن آن می باشد.متشکل از قنات یک کانال زیرزمینی با شیب ملایم به نام پیشکار یا نقب و سوراخ های قایمی به صورت چاه می باشد که به آنها میله نیز گفته می شود. میزان آبدهی قنات با استفاده از روابط خاصی قابل محاسبه است. گفتنی است که هم اکنون حدود چهل هزار قنات در ایران وجود دارد که بیش از نیمی از آنها خشک می باشند.

تصفیه خانه آب - جلسه اول  تصفیه خانه آب - جلسه اول

چشمه ها:

چشمه محلی است که بدون دخالت انسان آب زیرزمینی به روی زمینی راه می یابد.

تصفیه خانه آب - جلسه اول

منابع آب روی زمینی:

این منابع از جریان آب های ناشی از بارندگی بوجود می آیند و به علت تماس با هوا و شستن آلودگی های روی زمین می توانند همه گونه آلودگی را همراه خود داشته باشند و لذا برای بهره برداری از آنها برای آشامیدن حتماً باید آنها را تصفیه نمود. این منابع شامل رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین می شوند.

تکلیف: به عنوان تکلیف این جلسه تحقیق کنید که چند درصد آب آشامیدنی شهر تهران از منابع زیرزمینی و چند درصد آن را منابع روی زمینی تهیه می گردد.

محل بازدید/ اردو/ خرید: می توانید به یکی از قنات های شهرتان در صورت وجود مراجعه نمایید و چاه های مختلف آنرا به دانش آموزان نشان دهید. برای مطالعه بیشتر می توانید به کتاب آبرسانی شهری_ از محمد تقی منزوی_ فصل سوم مراجعه نمایید.

منابع مطالعه: ------------------------

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: پوریا میر عشقی - تنظیم: داودی

تصفیه خانه آب - جلسه اول

تصفیه خانه آب - جلسه دوم

تصفیه خانه آب - جلسه سوم

تصفیه خانه آب - جلسه چهارم

تصفیه خانه آب - جلسه پنجم

تصفیه خانه آب - جلسه ششم

تصفیه خانه آب - جلسه هفتم

تصفیه خانه آب - جلسه هشتم