بیشتر این ترشحات فقط در پاسخ به وجود غذا در لوله گوارش تشکیل می شوند و مقدار ترشح شده در هر قطعه از لوله گوارش تقریباً به طور دقیق برابر با مقدار مورد نیاز برای هضم مناسب است....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعمال ترشحی لوله ی گوارش

اهداف:

آشنایی با غدد واقع در طول لوله گوارش

آشنایی با ترشحات و عمل هر یک از آن ها

 

 

شرح درس:

در سراسر لوله ی گوارش غدد ترشحی دو عمل اصلی انجام می دهند:

1- آنزیم های گوارشی در بیشتر مناطق از دهان تا انتهای روده ی باریک ترشح دارند
2- غدد مخاطی از دهان تا مقعد موکوس برای لغزنده کردن و حفاظت کلیه ی قسمت های لوله گوارش را تامین می کنند.

بیشتر این ترشحات فقط در پاسخ به وجود غذا در لوله گوارش تشکیل می شوند و مقدار ترشح شده در هر قطعه از لوله گوارش تقریباً به طور دقیق برابر با مقدار مورد نیاز برای هضم مناسب است.

تحریک موضعی اپیتلیوم سبب سیستم عصبی آنتریک می شود و این سیستم نیز سبب تحریک سایر اعصاب و یا هورمون ها می گردد. البته فقط تحریک موضعی سبب این عمل نمی گردد و تحریک شیمیایی، تحریک تماسی، اتساع دیواره ی لوله گوارش نیز سبب این تحریک هستند.  
تحریک اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک روی ترشح این غدد موثر است به طوری که تحریک پاراسمپاتیک همیشه در لوله گوارش میزان ترشح غدد را افزایش می دهد.

اما اعصاب سمپاتیک موجب افزایش مختصر تا متوسط در ترشح برخی غدد می شوند. در اصل تحریک سمپاتیک یک اثر دوگانه دارد که به تنهایی معمولاً ترشح را اندکی افزایش می دهد و در صورتی که تحریک پاراسمپاتیکی یا هورمونی موجب ترشح فراوانی شده باشد، تحریک همزمان سمپاتیک معمولاً به طور عمده ترشح را کاهش می دهد.


فیلم

 

 • زیست شناسیطرح درس 91
 •  

  توضیح فیلم:
  در معده یکی از آنزیم های مهم وجود پپسین است که سبب هضم پروتئین ها با کمک اسید معده می گردد و آن ها را به قطعات کوچک تر هیدرولیز می کند.

   

  مرکز یادگیری سایت تبیان

  تهیه: فاضل سامانی - تنظیم: داودی