تبیان، دستیار زندگی
این مطلب شامل حل مسائلی مرتبط با مبحث نیم عمر خوهد بود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل تمارین نیم عمر (2)

نیم عمر بیسموت 210    برابر 5 روز است. بعد از گذشت یك ماه چه كسری از نمونه اولیه بدون تغییر باقی می‌ماند؟ 

راهنمایی و حل:

راه اول:

بنابراین:

بنابراین جرم باقی مانده  است. پس:

كسری از نمونه اولیه كه بدون تغییر مانده است.

راه دوم:

نیم عمر رادیوم


بعد از زمانی معادل چهار برابر نیم عمر یك ماده رادیواكتیو نسبت درصد باقی مانده جرم این ماده چقدر است؟

راهنمایی و حل:

جرم ماده باقی مانده از رابطه زیر به دست می‌آید:

بنابراین خواهیم داشت:

بنابراین درصد باقی مانده 6/25% خواهد شد.


نیم عمر رادیوم 1600 سال می‌باشد. 8000 سال قبل، چند گرم رادیوم باید داشته باشیم تا الان 1 گرم آن همچنان فعال باشد؟

راهنمایی و حل:


جرم یك ماده رادیواكتیو 160gr است اگر در عرض 10 سال 155 گرم این ماده پرتوزایی كند نیم عمر آن چقدر است؟

راهنمایی و حل:

جرمی از ماده كه توانایی پرتوزایی را هنوز دارد برابر M. = 160-155 = 5gr  است.

بنابراین نیم عمر این ماده 2 سال است.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا