کانال همسان گزینی تبیانثبت نام واسطینثبت نام مجردها
کلوپ ازدواج
مثل اروپایی ها جهیزیه بگیریم!

مثل اروپایی ها جهیزیه بگیریم!

کاش آنقدری که در نکات منفی مثل طرز لباس پوشیدن و پوشش از اروپایی ها تقلید می کنیم در نکات مثبتی مثل ازدواج کردن اروپایی بودیم... اروپایی ها خیلی هاشان مسلمان هم نیستند اما در ازدواج کردن بهتر از ما ایرانی ها عمل می کنند...