تبیان، دستیار زندگی
حجم خون در انسان حدود 5/5 لیتر بوده و حاوی سلول ها و مایعی است که بطور منظم و یک طرف در سیستم چرخشی بسته ای در جریان است و از طریق انقباضات ریتمیک قلب به جلو رانده می شود.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سلول های خونی

اهداف:

آشنایی با خون و سلول های موجود در آن

آشنایی با عملکرد هر یک از سلول های خونی

سلول های خونی

شرح درس:

حجم خون در انسان حدود 5/5 لیتر بوده و حاوی سلول ها و مایعی است که به طور منظم و یک طرف در سیستم چرخشی بسته ای در جریان است و از طریق انقباضات ریتمیک قلب به جلو رانده می شود.

خون از دو قسمت تشکیل شده است:

1- عناصر متشکل یا سلول های خونی که شامل اریتروسیت ها همان گلبول های قرمز، پلاکت ها و لکوسیت ها یا همان گلبول سفید می باشند.
2-پلاسما

اگر خون از سیستم چرخشی خارج شود لخته می شود. این لخته حاوی عناصر سلولی و مایع زرد روشنی به نام سرم است که از ماده انعقاد یافته یا همان لخته جدا می شود. حجم توده گلبول های قرمز (هماتوکریت ها) در مردان 40 تا 50 درصد و در زنان 35 تا 45 درصد می باشد.

سه نوع سلول اصلی ذکر شده دارای تقسیماتی از انواع دیگر سلول ها نیز می باشد که سلول ها و محصولات خونی موجود در بدن به طور جداگانه در جدول زیر آورده شده اند:

سلول های خونی

سلول های خونی
مختصری هم در مورد هر کدام از این سلول ها و ویژگی های آن ها با هم مرور می کنیم.

اریتروسیت ها:

فاقد هسته و حاوی پروتئین حامل اکسیژن یعنی هموگلوبین می باشند. این سلول ها مقعرالطرفین اند و در نتیجه نسبت سطح به حجم افزایش می یابد که تبادل گازی را تسهیل می کند.

لکوسیت ها:

 این سلول ها به بافت های مهاجرت می کنند. این سلول ها بر اساس نوع گرانول های موجود در سیتوپلاسم و شکل هسته به دو گروه گرانولوسیت ها و آگرانولوسیت ها تقسیم بندی می شوند. گرانولوسیت ها شامل نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها هستند. آگرانولوسیت ها شامل لنفوسیت ها و مونوسیت ها می باشند.

نوتروفیل ها: 60

تا 70 درصد لکوسیت های در گردش هستند. عمر کوتاهی دارند و نیمه عمر آن ها در خون 6 تا 7 ساعت است. آن ها فاگوسیت های فعال باکتری ها و سایر ذرات کوچک هستند.

ائوزینوفیل ها:

تعداد ائوزینوفیل ها از نوتروفیل ها بسیار کمتر است. این سلول در نابودی کرم های انگلی عمل می کند.

بازوفیل ها:

کمتر از یک درصد لکوسیت های خون می باشند. دارای هپارین بوده و هیستامین اند.

لنفوسیت ها:

خانواده ای از سلول های کروی اند که بر اساس مولکول های سطحی مشخص می شوند. دراری اندازه های کوچک، بزرگ و متوسط اند. لنفوسیت ها تنها نوع از لکوسیت ها هستند که پس از دیاپدز از بافت به خون بر می گردند.

مونوسیت ها:

 هسته این سلول ها تخم مرغی، نعل اسبی یا قلوه ای است. این سلول ها پس از عبور از دیواره های مویرگی و ورود به بافت همبند به ماکروفاژ تمایز می یابند.

پلاکت ها:

ترمبوسیت ها یا پلاکت ها قطعات سلولی بدون هسته اند و سبب ایجاد لخته می شوند. طول عمر پلاکت ها در حدود 100 روز است.

مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: فاضل سامانی - تنظیم: داودی