تبیان، دستیار زندگی
در این مطلب شما با حل مسائلی مرتبط با مبحث ایزوتوپ آشنا خواهید شد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل تمارین ایزوتوپ(3)

معادلات هسته‌ای زیر را كامل كنید. به عبارتی x را بیابید.

(الف

راهنمایی و حل:

الف)

كربن

ایزوتوپ كربن است

ب)


در یك راكتور هسته‌ای هسته‌ای  با نوترون بمباران می‌شود. اگر در این فرآیند  تولید شود محصول دیگر چیست؟

راهنمایی و حل:

معادله شكافت Mg بدین شكل است:

پس هیدروژن تولید شده است.


می‌دانید در خورشید چهار هسته هیدروژن تشكیل یك هسته هلیم می‌دهند. در این فرآیند همجوشی چه ذره‌ای آزاد می‌شود؟

راهنمایی و حل:

معادله واكنش به صورت زیر است:

ذره‌ای كه عدد جرمی نداشته ولی عدد اتمی یعنی بار داشته باشد می‌تواند الكترون و پوزیترون باشد كه با توجه به اینكه عدد اتمی مثبت است پس ذره فوق باید پوزیترون باشد ولی پوزیترون به صورت +1e. است و این نشان می‌دهد دو ذره پوزیترون آزاد شده است یعنی معادله كامل آن چنین است.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا