تبیان، دستیار زندگی
این مطلب شامل حل مسائلی مرتبط با مبحث ایزوتوپ خوهد بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل تمارین ایزوتوپ(1)

در واكنش زیر x چه ذره‌ای است؟

راهنمایی و حل:

عدد اتمی و عدد جرمی طرفین معادله را مساوی قرار می‌دهیم و خواهیم داشت.


معادلات هسته‌ای زیر را كامل كنید.

(الف:

(ب :

راهنمایی و حل:

الف)

ب)

كه ایزوتوپ بریلیوم است.


در یك شتاب دهنده آلومینیوم 27 را با ذره α بمباران می‌كنیم، اگر در این واكنش یك نوترون آزاد شود آلومینیوم به چه عنصری تبدیل شده است؟

راهنمایی و حل:

معادله واكنش به صورت زیر است:

كه با مراجعه به جدول تناوبی متوجه می‌شویم فسفر است.


هسته رادیواكتیو    با تابش های متوالی آلفا و بتا به هسته  تبدیل شده است.

هسته   چند ذره آلفا و بتا تابش می‌كند؟

راهنمایی و حل:

معادله كل واپایشی های اتفاق افتاده به شكل زیر است.

حال با مساوی قرار دادن عدد اتمی و عدد جرمی دو طرف معادله مقدار n  و m  به دست می‌آید. یعنی:

از معادله اول n به دست می‌آید و داریم:

از معادله دوم m به دست می‌آید و داریم:

پس دو ذره α  و 3 ذره β  تابش شده است.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا