تبیان، دستیار زندگی
می توان از ساعت آفتابی افقی برای فهمیدن طرز کار ساعت آفتابی افقی استفاده کرد.بدین صورت که هرگاه سایه عقربه دقیقا روی یک خط ساعت قرار گیرد محلی که سایه پایه ی چوب روی صفحه افقی افتاده است علامت می زنیم وساعت را روی آن می نویسیم.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساعت آفتابی - جلسه ششم

ساعت آفتابی افقی 

 اهداف جلسه: آشنایی با نحوه درجه بندی و طرز کار و ساخت ساعت آفتابی

وسایل مورد نیاز: -------------------------

روند کار:

ساعت آفتابی افقی:

می توان از ساعت آفتابی افقی برای فهمیدن طرز کار ساعت آفتابی افقی استفاده کرد. بدین صورت که هرگاه سایه عقربه دقیقا روی یک خط ساعت قرار گیرد محلی که سایه پایه ی چوب روی صفحه افقی افتاده است علامت می زنیم و ساعت را روی آن می نویسیم. وقتی برای چند ساعت این کار را انجام دهیم می بینیم که زاویه بین خطوط دیگر یکسان و برابر 15 درجه نیست. در واقع خطوط ساعت روی صفحه افقی تصویر خطوط ساعت استوایی است.

ساعت آفتابی - جلسه ششم

ساعت آفتابی - جلسه ششم

طرز ساخت ساعت آفتابی افقی:

1.جنس مواد مورد استفاده خود برای شاخص و صفحه ساعت را با توجه به کاربرد ساعت، ظاهر و پایداری آن انتخاب کنید.
2.شاخص را به روشی که در شکل نشان داده شده است ببرید.زاویه شاخص (در نقطه ای که در مرکز ساعت افتابی ثابت خواهد شد) باید برابر عرض جغرافیایی محل باشد.
ساعت آفتابی - جلسه ششم
3.یک نیم دایره روی یک ورق کاغذ سفت و محکم رسم کنید و با استفاده از یک نقاله آن را به زوایای مساوی 15 درجه ای تقسیم کیند و قسمت بالایی صفحه را به پشت تا کنید.
4.شاخص را مانند شکل به صفحه ساعت بچسبانید.

ساعت آفتابی - جلسه ششم
5.مانند شکل میله نازک را به قسمت شیبدار ساعت بچسبانید.
ساعت آفتابی - جلسه ششم

6.صفحه نی مدایره را با کمک میله طوری قرار دهید که عمود برصفحه کاغذ بوده پایین آن درست کنار انتهای لبه متصل به صفحه ساعت باشد (مانند شکل) یک انتهای طناب نازکی را دور میله بپیچید و با کمک آن مانند شکل در امتداد زوایای 15 درجه در دو طرف صفحه ساعت علامت گذاری کنید که البته برای بعضی از زوایا باید خارج از صفحه و روی زمین علامت بگذارید. حال این نقاط علامت گذاری شده را با کمک خطکش به انتهای شاخص وصل کنید.

7.از قطب نمای مغناطیسی برای جهت دادن به ساعت آفتابی استفاده کنید به گونه ای که لبه پایینی شاخص محور شمال-جنوب باشد. البته قطب نما شمال مغناطیسی زمین را نشان می دهد نهشمال جغرافیایی که این دو کمی با هم متفاوت هستند و روش های دیگری برای تعیین شمال جغرافیایی زمین وجود دارد.

ساعت آفتابی - جلسه ششم

خطوط ساعت روی صفحه ساعت با تصویر خطوط یک ساعت استوایی روی صفحه افقی به دست می آید.

یک شبیه سازی جالب از طرز کار ساعت آفتابی افقی

www.math.nus.edu.sg/aslaksen/projects/sundials/flash/horizontal_dial.html

تکلیف: ----------------------------

محل بازدید/ اردو/ خرید: --------------------

منابع مطالعه: ----------------------------

سایت http://www.sundialsoc.org.uk/HDSW.htm

سایت http://www.sundials.co.uk/projects.htm

بخش پژوهش های دانش آموزی سایت تبیان

تهیه: ساناز صادق - تنظیم: یگانه داودی

مطالب مرتبط:

ساعت آفتابی - جلسه اول

ساعت آفتابی – جلسه دوم

ساعت آفتابی – جلسه سوم

ساعت آفتابی – جلسه چهارم

ساعت آفتابی – جلسه پنجم

ساعت آفتابی – جلسه ششم

ساعت آفتابی – جلسه هفتم

ساعت آفتابی – جلسه هشتم