تبیان، دستیار زندگی
كشورهای جهان در اوایل قرن بیست و یكم با مسایل و مشكلات مختلفی در زمینه های مختلف سایت دست و پنجه نرم می كنند ولی همگی آنان در تلاش هستند كه با رفع این مشكلات بتوانند در زمینه های مختلف با عبور از این موانع به رفاه نسبی در جا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا باید به ورزش نگاه ویژه ای داشت ؟

كشورهای جهان در اوایل قرن بیست و یكم با مسایل و مشكلات مختلفی در زمینه های مختلف سایت دست و پنجه نرم می كنند ولی همگی آنان در تلاش هستند كه با رفع این مشكلات بتوانند در زمینه های مختلف با عبور از این موانع به رفاه نسبی در جامعه دست یابند .

هر كشوری بنا به شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی راهكارهای مناسبی را برای خود اندیشیده و با تلاش و كوشش سعی در ایجاد زمینه های مناسب اجتماعی در كشورش می نماید .

اما در یك جمع بندی همه كشورهای جهان چه غنی و چه فقیر و جهان سومی ، همه و همه در یك نقطه وجه اشتراك دارند و آن ایجاد زمینه های تفریحی و ورزشی برای مردم كشورشان است. البتهاین شرایط در كشورهای مختلف دارای نقاط قوت و ضعف است .

ورزش ، امروزه به عنوان یك ضرورت در تمامی جوامع مطرح است و می رود كه خود را به عنوان یكی از نیازهای اولیه انسان در جایگاه اجتماعی مطرح نماید .

اگر چه ورزش در قرون گذشته به صورت یك تفریح و سرگرمی فقط در میان طبقه اشراف و بزرگان مطرح بوده و این دسته از افراد ، توانایی بهكارگیری این ابزار را داشتند ولی با پیشرفت زمان و دستیابی انسانها به دانش نوین ، این شیوه به صورت یك نیاز در جامعه مطرح شد .

پیشرفت علم و اهمیت انسان به خود باعث گردید كه دانش پژوهان با تعمق بیشتر به اثرات ورزش در روح و جسم انسان بپردازند و تأثیرات مثبت و منفی آن را برای مردم تبیین كنند .

آحاد مردم در كشورهای مختلف به ورزش و تأثیرات مثبت آن بر انسان توجه دارند و با شناخت بیشتر اثرات ورزش در سالم ماندن شرایط فیزیكی بدن ، این توجه روز به روز گسترش پیدا كرده است .

گستردگی اثرات مثبت ورزش در جامعه تا بدانجا پیش رفته است كه بسیاری از رسانه های تصویری و نوشتاری ،گزارشهای مبسوطی را در زمینه های مختلف ورزشی و نقش آن در از بین بردن بسیاری از بیماریها بهخصوص بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت منتشر می كنند .

استقبال ملل مختلف جهان از رشته های گوناگون ورزشی باعث گردید كه دولتمردان دراینزمینه دست به سرمایه گذاری عظیم زده و در این رابطه بخش های خصوصی فعال گردیده و باشگاه های ورزشی با مدیریت های كلان ایجادشود .

با حرفه ای شدن برخی از رشته های ورزشی ، این پدیده در بسیاری از كشورهای جهان به عنوان یك منبع درآمد سرشار ، اقتصاد این كشورها را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث رشد چند درصدی آن گردیده است .

ورزش علاوه برمسائل اقتصادی در زمینه های اجتماعی و سیاسی نیز دارای پتانسیل های مختلفی بوده و این عوامل روز به روز بیشتر،خود را در عرصه جهانی مطرح می نماید .

به عنوان مثال ، برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در چند دهه اخیر به نحوی است كه علاوه بر این كه میلیونها انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد ، دارای بار سیاسی شده و عوامل مختلفی را در ابعاد سیاسی و اجتماعی كشورها ایجاد می كند .

دیدارهای مهیج مسابقات فوتبال جام جهانی در بسیاری مواقع باعث تعطیلی نشست ها و اجلاس های كشورهای مختلف گردیده است .

امروزه بسیاری از كشورهای جهان با ابزار ورزشی خود ، سعی در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی نیز دارند و با موفقیت در كارهای ورزشی به این اهداف نیز دست می یابند .

اما چرا باید به ورزش اهمیت داد  چرا ورزش نقش مهمی در ساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی كشور ایفا می كند ، و سؤالهای دیگر از این دست ، از جنبه های مختلف جای بحث و بررسی داردكه می توان به تجزیه و تحلیل آن پرداخت .

آنچه كه مسلم است بحث سالم سازی و ایجاد شرایطی مناسب برای جامعه است كه با روی آوری به ورزش و سرمایه گذاری در این بخش دارای بار بسیار مثبت برای كشور محسوب می شود .

در یك جمع بندی می توان هزینه های احداث مكانهای ورزشی را با دیگر هزینه هایی كه صرف جلوگیری از ناهنجاریهامی شود ، مقایسه كرد.ودر واقع هزینه هایی كه صرفمبارزه با مفاسد اجتماعی می شود،بیشتر از هزینه هایی است كه مسئولان صرف احداث مكانها و ایجاد امكانات ورزشی می كنند .

ایجاد مكانهای ورزشی در واقع پروژه ای است كه چندین سال برای كشور در عرصه های گوناگون مورد استفاده قرار خواهد گرفت،در حالی كه هزینه ای كه در مسایل اجتماعی مربوط به ناهنجاری ها و مفاسد اجتماعی صرف می شود ،‌ به عنوان هزینهایسوخت شده دارای بار منفی است .

امروزه در بسیاری از كشورهای جهان از سوی كارشناسان و مدیران اجرایی آن كشورها برنامه های مـدون بـرای هدایـت نسل جوان تـرسیـم می شـود تابـا ابـزارهای مناسبی كه در اختیارشان قرار

می گیرد ، به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند .

با توجه به رشد جمعیت جوان ایران كه بیشترین درصد را از نظر جمعیتی به خود اختصاص داده است و به منظور هدایت این نسل به سوی اهداف مثبت ، لازم است دست اندركاران ومسئولان كشور با ایجاد برنامه ریزی های صحیح تلاش نمایند تا نسل جوان به سوی این هدف رهنمون شود.

ایجاد این فضا در اصل دو نتیجه مهم را در بر خواهد داشت ، نخست جامعه جوان كشور از شرایط تفریحات سالم برخوردار می شود و دوم اینكه زمان خالی جوانان و اوقات فراغت آنان در راه قهرمانی هدایت نمی شود.

ایران از نظر شرایط جغرافیایی و زیست محیطی دارای تنوع آب و هوایی استچیزی استكه بسیاری از كشورهای اروپایی با ایجاد زمینه های مساعد و داشتن امكانات و تجهیزات مدرن ورزشی از آن به سود ورزش خود و نیز درآمد زایی استفاده می كنند .

بنابراین لازم است به ورزش در اوایل قرن بیست و یكم نگاه ویژه ای داشت و در برنامه ریزی برای آن نهایت تعمق و دوراندیشی را بهكار برد .