تبیان، دستیار زندگی
امروزه که علم، ظاهراً، در جوامع منزلتی یافته و فنون برآمده از بعضی علوم مظاهر خود را در هر جایی به رخ می کشد و باعث قدرت نمایی صاحبانش می شود، به تبع آن، پژوهش نیز که تثبیت کننده سلطه های علمی بوده، مورد توجه قرار گرفته است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شکر نعمت

شکر نعمت
امروزه که علم، ظاهراً، در جوامع منزلتی یافته و فنون برآمده از بعضی علوم مظاهر خود را در هر جایی به رخ می کشد و باعث قدرت نمایی صاحبانش می شود، به تبع آن، پژوهش نیز که تثبیت کننده سلطه های علمی بوده، مورد توجه قرار گرفته است...

امروزه که علم، ظاهراً، در جوامع منزلتی یافته و فنون برآمده از بعضی علوم مظاهر خود را در هر جایی به رخ می کشد و باعث قدرت نمایی صاحبانش می شود، به تبع آن، پژوهش نیز که تثبیت کننده سلطه های علمی بوده، مورد توجه قرار گرفته است و سخن گفتن از اهمیت آن تکرار مکررات و از فضول کلام است! اما در این میان شاید سخنی از دغدغه ای باقی است! و آن اینکه آیا بنا داریم در تحصیل علم (مقصود، به دست آوردن و کشف است!) نیز مرعوب یا تسلیم سلطه شویم؟ سلطه ای که روش ها، ساحت ها، پیش انگاره ها، ابزارها و … را به همگان دیکته می کند؟ این سۆال ما اگر چه به سیاق استفهام حقیقی نیست!، اما بنای رد و انکار هر گونه استفاده از نتایج کار دیگران، و لو این دیگران در چنبره سلطه های دنیوی باشند، را هم ندارد. اما استفاده آگاهانه و با چشم باز کجا و پشت پا زدن به تمام سنت ها و کوشش های علمای پیشین و اخذ عجولانه و مرعوبانه از فضای فرهنگی دیگر کجا؟ این، خطری است که اگر زودتر به فکر نیفتیم ما را تهدید می کند و چاره آن ، آنگونه که به ذهن قاصر نگارنده می رسد، تأمل و تدوین سنت های علمی علمای سابق در طول سالیان دراز و توجه و تدقیق و تحلیل سنت ها، روش ها و … در فضای علمی – پژوهشی سایر فرهنگ ها و احتیاط بیشتر در رواج روال ها و سنجه های علمی – پژوهشی و تلاش در انحصاری نشدن آنها و عدم تسلیم کل فضای علمی – پژوهشی به عنوان ملک طلق این روال ها و سنجه های اتخاذ شده، است. این، امر به مثابه شکر نعمت سنت دیرینه علمی حوزه های علمی در فرهنگ غنی اسلامی است که نعمت را افزون خواهد کرد و پشت پا زدن و هدم آثار این سنت ها و تقدیم همه فضای علمی – پژوهشی به سنت های بیگانه و پیروی و نهادینه کردن آنها در فضای علمی پژوهشی خودی، چیزی که بیم آن می رود دیر یا زود اتفاق بیفتد، کفر نعمتی است که نتیجه آن به تدریج می تواند هدم فرهنگ خودی و حتی از کف رفتن علوم دیرینه ما باشد. در این باب و بخصوص در تأکید بر تفاوت مسیرهای علمی و منابع ادراک و رویکردها در تدوین علمی سخن بسیار است که در مقدمه ای کوتاه به بهانه هفته پژوهش نمی گنجد.

مطالب مرتبط:

پژوهش در حوزه
پژوهش و جایگاه آن در حوزه های علمیه
پژوهش در حوزه های علمیه
شیوه  پژوهش استاد حسن زاده آملی

آشنایی با مراکز تخصصی، انجمن ها، مۆسسات علمی، آموزشی و پژوهشی حوزوی در تبیان:

انجمن‌های علمی  حوزه علمیه قم
انجمن علمی قرآن‌پژوهی حوزه علمیه قم
انجمن روان‏شناسان حوزه علمیه قم
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
انجمن قلم حوزه
انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم
انجمن تاریخ پژوهان

منابع مرتبط از کتابخانه:

صوت: فرمایشات مرحوم علامه جعفری
حقیقت دست یافتنی است(1)
حقیقت دست یافتنی است(2)


فرآوری:محسن تهرانی-گروه حوزه علمیه تبیان