تبیان، دستیار زندگی
حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 کل کشور بیش از 783 هزار میلیارد تومان اعلام شد.حسن روحانی رئیس جمهور دیروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جزئیات بودجه 93


حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 کل کشور بیش از 783 هزار میلیارد تومان اعلام شد.حسن روحانی رئیس جمهور دیروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
روحانی در مجلس

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس هیچ اشاره ای به حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 نکرد، این در حالی است که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد: حجم دقیق اولین بودجه دولت تدبیر و امید 7،832،398،522،000،000 ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 92 ( بیش از 827 هزار میلیارد تومان) بیش از 6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بودجه سال 1393 كل كشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و هشتصـد و سـی و دو هـزار و سیصـد و نـود و هشـت میلیـارد و پانصـد و بیسـت و دو میلیون(7,832,398,522,000,000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و هشتصد و سی و دو هزار و سیصـد و نـود و هشـت میلیـارد و پانصـد و بیسـت و دو میلیون(7,832,398,522,000,000) ریال به شرح زیر است:

الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملك دارایی های سـرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و یكصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و نود و هشت میلیارد و پانصد و هشتاد و دو میلیون(2,187,998,582,000,000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر یك میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و نهصد و هشتاد و هشت میلیارد و چهارصد و نود و سه میلیون(1,949,988,493,000,000) ریال.

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس هیچ اشاره ای به حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 نکرد، این در حالی است که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد: حجم دقیق اولین بودجه دولت تدبیر و امید 7،832،398،522،000،000 ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 92 ( بیش از 827 هزار میلیارد تومان) بیش از 6 درصد افزایش نشان می‌دهد

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مۆسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار و ده میلیارد و هشتاد و نه میلیون(238,010,089,000,000) ریال.

ب - بودجه شركتهای دولتی، بانكها و مۆسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون(5,878,674,056,000,000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و هشتصـد و هفتـاد و هشت هزار و ششصد و هفتاد و چهار میلیارد و پنجاه و شش میلیون(5,878,674,056,000,000) ریال.

بخش اقتصاد تبیان

منبع :  مهر