تبیان، دستیار زندگی
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دارای 20مركز، موسسه وایستگاه تحقیقاتی زیر است. بازدید از این مراکز برای دانش آموزان تمام مقاطع و کسانی که پروژه های کشاورزی و دامپروری دارند مناسب است .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مراکز پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قسمت ٢

مکانی برای بازدید از تحقیقات کشاورزی و دامپروری

مراکز پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قسمت ٢

قسمت قبل

بخش بیوتکنولوژی قطب علمی تحقیقات حبوبات می تواند هزینه تولید حبوبات را کاهش دهد و در مدت زمان کوتاهتر پروژه های اصلاحی را به نتیجه برساند.

پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دارای 20مركز، موسسه وایستگاه تحقیقاتی زیر است . این مراکزعلاوه بر کرج در نقاط مختلف کشور هستند.

موزه جانورشناسی با قدمت بیش از 70 سال

موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

موسسه تحقیقات بیمه و ریسک کشاورزی

كارخانه آموزشی و پژوهشی تولید لبنیات

مراکز پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قسمت ٢

كارخانه آموزشی و پژوهشی كمپوت سازی

باغ گیاه شناسی با دارا بودن 250 گونه درختی

مراکز پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قسمت ٢

هرباریوم با بیش از 27000 نمونه گیاهی از فلور ایران

ایستگاه تحقیقاتی علوم باغبانی

مركز تحقیقات حفاظت آب و خاك

ایستگاه تحقیقات ورمی كمپوست

مزرعه آموزشی و پژوهشی علوم زراعی

مراکز پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قسمت ٢

ایستگاه تحقیقات علوم دامی

مراکز پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قسمت ٢

بانک ژن گندم و حبوبات

مراکز پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قسمت ٢

ایستگاه تحقیقاتی طالقان

هدف اصلی این قطب تقویت فعالیت علمی، جمع بندی دانش موجود، توجه به دانش بومی و انجام پژوهش به منظور تولید علم برای شناخت و ارزیابی توان ها و ظرفیت ها جهت تدوین مدل الگوی مدیریت پایدار حوزه آبخیز می باشد.

جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودكنار با وسعت 8000 هكتار

قطب علمی ”‌مدیریت کاربردی گونه‌های چوبی تندرشد“ با موضوع جایگزین کردن مواد چوبی جنگلهای طبیعی با مواد چوبی حاصل از درختکاریها و جنگل‌های دست کاشت یا با گونه‌های تندرشد پهن‌برگ و سوزنی‌برگ از یک سو یا استفاده از منابع غیرچوبی (پسمانده‌های کشاورزی) و ضایعات صنایع چوب و کاغذ از سوی دیگر که یکی از راههای منطقی و قابل توجه و تعمق برای تأمین مواد اولیه مناسب واحد‌های تولیدی است.

چهار ایستگاه پژوهشی تحقیقات بیابان در شهرهای كرمان، بیرجند، سمنان و كاشان

مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید از این مراکز برای دانش آموزان تمام مقاطع و کسانی که پروژه های کشاورزی و دامپروری دارند مناسب است.

برای هماهنگی بازدید با آقای مهندس یوسف ساسانی سرپرست روابط عمومی با شماره تلفن: 32224022-26-98+ و فکس : 32224023-26-98+ تماس بگیرید.

پست الکترونیکی: public@can.ut.ac.ir

آدرس : پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111

آدرس سایت :

http://utcan.ut.ac.ir/fa/index.aspx

پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قسمت 1

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زهرا انصاری

تنظیم: نسرین صادقی