تبیان، دستیار زندگی
حركات ورزشی باعث افزایش نیتریك اكساید می شود یافته های یك تحقیق نشان داد: تداوم دراجرای حركات ورزشی سبب افزایش مقدار نیتریك اكساید می شود كه این امر برای فعالیت های عضلانی ورزشكاران مفید است.  نتایج تحقیقات محمد دادكانی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش – ورزش

تداوم حركات ورزشی باعث افزایش نیتریك اكساید می شود

یافته های یك تحقیق نشان داد: تداوم دراجرای حركات ورزشی سبب افزایش مقدار نیتریك اكساید می شود كه این امر برای فعالیت های عضلانی ورزشكاران مفید است.

نتایج تحقیقات محمد دادكانی مربی دانشگاه شهید بهشتی و بهرام یغمایی استاد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی كه به بررسی " اثر هشت هفته تمرینات فوتبال برغلظت متابولیت های نیتریك اكساید(NO) در بازیكنان فوتبال دسته اول دانشگاه های كشور" پرداختند، بیانگر آن است كه اگر چه فشار ناشی از تمرین موجب تغییرات نیتریك اكساید(NO) و كراتین كیناز(CK) می شود، ولی تحقق سازگاری و ورزیدگی موجب كنترل بهینه این تغییرات شده و این امر به عنوان شاخص فیزیولوژیك در ورزیدگی فوتبالیست ها محسوب می شود و می تواند پیامدهای مثبتی از نظر سلامت قلب و عروق به همراه داشته باشد.

در پژوهشی كه بر اساس آن 15 بازیكن در یك اردوی هشت هفته ای به انجام تمرین پرداختند، پس از نمونه گیری از خون آنها ، اندازه گیری نیتریك اكساید به روش رنگ سنجی و كراتین كیناز تام به روش آنزیمی انجام شد.

یافته های این تحقیق نشان داد كه تغییرات " كراتین كیناز تام " تقریبا تا هفته پنجم ( اواسط دوره) سیر صعودی و پس از آن ( اواخر دوره) سیر نزولی داشته است، این تغییرات با شدت تمرینات انجام شده هماهنگی دارد.

با توجه به نتایج به دست آمده ، به نظر می رسد كه افزایش نیتریك اكساید به اندازه ای كه در این بررسی نشان داده شده است بر روی فعالیت های عضلانی تاثیر منفی نداشته است. این مقدارافزایش نیتریك اكسایدNO می تواند مفید باشد ،  زیرا اثرات و از ویدلاتاسیونNO برای تدارك خون عضلات در حال تمرین مهم است و شاید همین امرموجب می شود كه علیرغم تمرینات سنگین، فوتبالیست ها با گرفتگی عضلات مواجه نمی شوند. این نتایج در ادامه می افزاید: به نظر می رسد مقدار حجم عضلانی كه در هرورزش مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین مدت زمانی كه فعالیت های ورزشی انجام می شود، در میان رشته های مختلف متفاوت است، لذا باید به درگیر شدن مكانیسم های مختلفی بسته به شدت تمرینات توجه شود كه این مكانیسم ها ممكن است در تغییرات فعالیت كراتین كینازCK نقش داشته باشد.

محققان در خاتمه تاكید كرده اند: از آنجایی كه برای این نحوه بررسی پیشینه ای موجود نیست ، پیشنهاد می شود این نوع تحقیقات ادامه یافته و نتایج مختلف آن با یكدیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.