تبیان، دستیار زندگی
رزش در جلوگيری از اعتياد استاد دانشكده...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش ورزش در جلوگيری از اعتياد

استاد دانشكده  علوم توانبخشی :

ورزش با تعرق  و افزايش ضربان قلب ، كاهش اضطراب و افسردگی را موجب می شود

ورزش مستمر به طوريكه بدن شروع به تعرق كند ، باعث افزايش تراوش آنزيمهای آندورفين ، آنكفالين و دانپورفين كه خاصيت تسكين دهندگی دارند  می شود .

دكتر حسين نجمی،  استاد دانشكده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشكی ايران، در گفت و گو باسر دبير بخش  ورزشی تبيان در خصوص نقش ورزش در جلوگيری از اعتياد افزود : ورزشی كه باعث تعرق شود و ضربان قلب را افزايش دهد ، ‌بدن را وادار به ترشح آنزيمهای مسكنی می كند كه باعث كاهش اضطراب ، افسردگی و افزايش انبساط خاطر و تقويت روحيه می شود .

وی در ادامه با اشاره به نقش ورزش مستمر در افزايش هورمون رشد ، خاطر نشان كرد : هورمون رشد كه باعث ايجاد انگيزه ، شور و شوق زندگی در فرد می شود ، در سن 20 سالگی حداكثر  تراوش خود را دارد و طبق  تحقيقات متخصصيندر هر 10 سال ، 15 درصد از تراوشاين هورمون کاسته می شود ،‌در حاليكه ورزش مرتب ميزان تراوش هورمون رشد را در سنين بالا در بدن تنظيم می كند .

دكتر نجمی با اشاره به نقش ورزش در ايجاد روحيه نشاط و از بين بردن افسردگی گفت : ورزش مرتب می تواند باافزايشروحيه ی شادی و نشاط ، افسردگی را در فرد كاهش دهد و تا حدودی جايگزين مواد مسكن خارجی می شودكه از خارج به بدن وارد می شود . به طور كلی زمانيكه فرد توسط ورزش به روحيه ای با نشاط دست يافته و بر اضطرابها و افسردگی های خود غلبه نمود ،‌نيازی به مواد مخدر ندارد .

وی يكی ديگر از فوايد  ورزش را جلوگيری از فشار خون و سكته های قلبی و مغزی دانست و گفت : از ديگر فوايد ورزش مستمر ،كاهش چربی  مضر خون( L.D.L)و افزايش چربی  مفيد خون مانند ( H.D.L ) است که  اين امراز تجمع چربی داخل عروقو تنگی و انسداد رگها جلوگيری می كندو در مجموع از وقوع سكته های قلبی و مغزی و افزايش فشار خون جلوگيری میکند.

وی تصريح كرد : پس زمانيكه در اثر ورزش سيستم ايمنی بدن قوی تر شد ، سلولهای سرطانی نيز كمتر خود را نشان می دهند واين امر موجب کاهش احتمال بروز سرطان در افراد است .

دكتر نجمی با بيان اينكه ورزش مستمر حدود 25 تا 30 سال عمر انسان را افزايش می دهد ، گفت : هر يك از ارگانهای بدن دارای عمر خاصی است ، به عنوان مثال قلب انسان  در هنگام حيات حدود 2 ميليارد بار میتپد كه در اين رابطه ضربان قلب انسانهای مضطرب و عصبانی حدود 80 الی 85 بار است كه با ضرب اين تعداد در دقيقه و ساعت و روز و تقسيم آن بر 2 ميليارد ،‌عمر متوسط  افراد عصبانی حدود 50 سال در می آيد ولی با توجه به اينكه نبض افراد ورزشكار حدود  50 بار در دقيقه می زند با انجام عمليات قبلی ، طول عمر متوسط اين افراد به حدود 85 می رسد و اين نشان می دهد كه ورزشكاران حدود 30 سال بيشتر از بقيه افراد  عمر می كند .