تبیان، دستیار زندگی
آیا می دانید هنگام مخلوط نمودن اسید و باز چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا ماهیت قلیایی باز تغییر می کند؟ اگر تغییر می کند، این تغییر به چه نحوی خواهد بود؟ محلول معرف ساخته شده در جلسه پیش به یافتن پاسخ سوالات فوق کمک خواهد نمود. در این جلسه ابتدا محلول معرف را.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص شیمیایی آب، جلسه ششم

اهداف:  تحقیق درباره این سوال که آیا اسیدها و بازها هم دیگر را خنثی می کنند؟

وسایل مورد نیاز:

خواص شیمیایی آب، جلسه ششم

6-1: بررسی خنثی سازی اسید و باز

آیا می دانید هنگام مخلوط نمودن اسید و باز چه اتفاقی رخ می دهد؟ آیا ماهیت قلیایی باز تغییر می کند؟ اگر تغییر می کند، این تغییر به چه نحوی خواهد بود؟ محلول معرف ساخته شده در جلسه پیش به یافتن پاسخ سوالات فوق کمک خواهد نمود. در این جلسه ابتدا محلول معرف را با یک قلیای قوی مخلوط خواهید نمود و سپس آرام آرام به آن اسید اضافه خواهید نمود.

خواص شیمیایی آب، جلسه ششم

در این جلسه از آب لیمو به عنوان اسید استفاده خواهد شد.

از جدول زیر برای ثبت مشاهدات خود استفاده نمایید.

خواص شیمیایی آب، جلسه ششم

ابتدا عینک ایمنی را به چشم بزنید، سپس یک قاشق غذاخوری یا 5 سی سی آب آهک درون یک لیوان بریزید و چهار قطره از محلول معرف ساخته شده به آن اضافه نمایید و محلول را خوب تکان دهید تا مخلوط گردد و رنگ محلول را در جدول فوق یادداشت نمایید. آیا این محلول اسیدی است یا قلیایی؟

حال به وسیله قطره چکان، قطره قطره آب لیمو به محلول بیافزایید و لیوان را نیز آرام آرام تکان دهید. تعداد قطره ها را بشمارید و در هنگام تغییر رنگ محلول تعداد قطره ها را به همراه رنگ محلول در جدول فوق یادداشت نمایید.

افزودن آب لیمو را آنقدر ادامه دهید که دیگر رنگ محلول تغییر ننماید.

در مرحله بعد، یک قاشق غذاخوری آب مقطر به درون یک لیوان بریزید و چهار قطره از معرف ساخته شده را به آن بیافزایید. آب به چه رنگی درمی آید؟

مشاهدات خود را یادداشت نمایید. آب مقطر نه اسیدی است و نه قلیایی و در حقیقت خنثی می باشد.

رنگ محلول آب مقطر و شناساگر در حقیقت رنگ محلول خنثی را به ما نشان می دهد. حال توضیح دهید که چرا با افزودن آب لیمو، رنگ محلول آب آهک تغییر می نمود؟

در ابتدا محلول به دلیل وجود یون (-OH) به رنگ سبز بود، ولی با افزودن آب لیمو، رنگ آن به تدریج تغییر نمود. این رنگ چگونه تغییر نمود؟ آیا رنگ نهایی محلول قرمز بود؟ آیا این رنگ قرمز به دلیل وجود یون+H بوده؟

یون های +H افزوده شده یا یون های --OH موجود در محلول واکنش می دهند و تولید آب می نمایند:

H+ + OH-  _____________________>  H2O

وقتی تمامی یون های -OH با یون های+H واکنش دادند، کم کم محلول از حالت قلیایی به خنثی تغییر رنگ می دهد. حال با افزودن آب لیمو رنگ محلول کم کم قرمز می شود.

تکلیف:

به عنوان تکلیف آزمایش فوق را با آب لیمو شروع نمایید و کم کم به آن آب آهک اضافه نمایید و جدول نتایج بدست آمده را برای ما ارسال نمایید.

تحقیق بیشتر:

می توانید از این روش برای نوشتن نامرئی مطالب بر روی کاغذ استفاده نمایید. در این باره تحقیق کنید.

تحقیق کنید باران اسیدی چیست و به چه دلیلی بوجود می آید نتایج تحقیقات فوق را نیز برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------------------

منابع مطالعه: -------------------------------------------

مطالب مرتبط:

خواص شیمایی آب، جلسه اول

خواص شیمایی آب، جلسه دوم

خواص شیمایی آب، جلسه سوم

خواص شیمایی آب، جلسه چهارم

خواص شیمایی آب، جلسه پنجم

خواص شیمایی آب، جلسه ششم

خواص شیمایی آب، جلسه هفتم

خواص شیمایی آب، جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی