تبیان، دستیار زندگی
در این طرح دانش آموزان با تعریف زبان معیار و ویژگی های آن آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درست نویسی زبان فارسی معیار1

هم معنایی ( ترادف )

اهداف یادگیری:

  • آشنایی با زبان معیار و ویژگی های آن از نظر تجویزگرایان و توصیف گرایان

شرح درس:

در این طرح دانش آموزان با تعریف زبان معیار و ویژگی های آن آشنا می شوند.

وقتی سخن از درست نویسی به میان می آید، اولین پرسشی که به ذهن می رسد این است که ملاک و معیار درست نویسی چیست؟ چگونه می توان حکم کرد که واژه یا ترکیبی درست یا غلط است؟

از گذشته تاکنون درست نویسی عموما بر قواعد دستوری مبتنی بوده است. اصولا قواعد دستوری زبان قواعدی ثابت و انعطاف ناپذیر است . قواعد دستوری قواعدی تجویزی است و معیاری برای حفاظت زبان از هرگونه تغییر و انحراف محسوب می شود، بنابراین یکی از معتبرترین و موثق ترین معیارهای تشخیص صحیح از ناصحیح، میزان تبعیت از قواعد حاکم بر زبان فارسی است .

زبانشناسان ملاک های دستورنویسان را از جهاتی برای قضاوت درستی و نادرستی زبان ناقص و نارسا می دانند زیرا معتقدند:

دستورنویسان بین گونه های زبانی از نظر زمانی ( تاریخی) و مکانی ( جغرافیایی )، موقعیت اجتماعی ( طبقات مختلف جامعه )، کارکردها ( ادبی، علمی، فلسفی ، فقهی، اداری،رسانه ای و ...) تمایزی قائل نیستند.

دستورنویسان قواعد زبانی را از ازلی و ابدی و مطلق و هر گونه تغییر در آن را انحراف از معیار می دانند.

دستورنویسان فقط به بایدها و نبایدها توجه دارند.

آن ها فقط به نوشتار اصالت می دهند.

آن ها در تحلیل مقولات دستور از صرف و نحو عربی یا گرامر انگلیسی یا زبان های دیگر تقلید کرده اند.

تعریف عناصر زبانی در دستورهای سنتی، جامع و مانع نیست .

کار دستورنویسان و زبان شناسان را در مواجهه با زبان، به کار باغبان و گیاه شناس تشبیه کرده اند. باغبان معمولا به محافظت و مراقبت از آنچه خود کاشته می پردازد و علف های خودرو را ریشه کن می کند ولی گیاه شناس به مطالعه ی همه ی انچه در باغ است توجه دارد و هیچ چیز از نظر او زاید و بی معنی نیست.

در اولین قدم برای تشخیص زبان معیار از غیر معیار لازم است زبان معیار از دیدگاه تجویزگرایان و توصیف گرایان تعریف شود.

تعریف زبان معیار

زبان معیار از نظر توصیف گرایان

1-    زبان نخبگان و تحصیل کردگان است.
2-    زبانی است که بخش هایی از جامعه که شایسته ی تقلیدند آن را به کار می برند.
3-    زبان مشترک همه ی اقوامی است که در یک سرزمین زندگی می کنند.
4-    زبان جامعه ی شهری در مقابل زبان محلی است.
5-    زبانی است ورای همه ی لهجه ها و گویش های قومی رایج در کشور.
6-    سطح پذیرش آن در جامعه زبانی بسیار زیاد است.
7-    زبان ملی یک کشور است و بر اساس قانون اساسی هر کشور به رسمیت شناخته شده است.
8-    زبان مراکز سیاسی و فرهنگی هر کشور است.
9-    زبانی است که می تواند با حداقل واحدهای زبانی ارتباطی کامل ایجاد کند و جایگزین همه ی گونه های زبانی شود.

زبان معیار از نظر تجویزگرایان

1-    زبانی است قاعده مند و تابع اصول و قوانین دستوری خاص. به عبارت دیگر بر ساختار آن رابطه منطقی حاکم است.
2-    به دلیل قاعده مند بودن می توان آن را ترجمه کرد، آموزش داد و به عنوان زبان دوم یا زبان مقصد آن را یاد گرفت.
3-    تا حد ممکن به توانایی ها و ظرفیت های خود متکی است و از کاربرد کلمات بیگانه دوری می کند.
4-    زیبا، خوش آهنگ و دارای فصاحت و بلاغت است.
5-    از کفایت و پختگی لازم برای انتقال مفاهیم برخوردار است.
6-    در برابر نیازهای جامعه ی زبانی بالنده و پویاست.
7-    در میان نخبگان و تحصیل کردگان از مقبولیت و پذیرش کافی برخوردار است.
8-    مرجع تشخیص صورت های درست از نادرست است.

تست:

کدام گزینه نادرست است؟

الف) « زبان نخبگان و تحصیل کردگان است» از ویژگی های تجویزگرایان است.

ب) « مرجع تشخیص صورت های درست از نادرست است » از ویژگی های تجویزگرایان است.

ج) کار دستورنویسان و زبان شناسان را در مواجهه با زبان، به کار باغبان و گیاه شناس تشبیه کرده اند.

د) اصولا قواعد دستوری زبان قواعدی ثابت و انعطاف ناپذیر است.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: فاطمه شیرزاده