تبیان، دستیار زندگی
خواص فیزیکی آب به خواصی گفته می شود که از نحوه آرایش مولکول های آب ناشی می شوند مانند قابلیت حل نمودن مواد دیگر، دمای انجماد، کشش سطحی و...در حین انجام آزمایشات فیزیکی، آرای
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواص شیمیایی آب، جلسه اول

اهداف: آشنایی با آب، مفهوم خواص فیزیکی و شیمیایی آب

وسایل مورد نیاز: -------------------------------------------

1-1: مقدمه

خواص فیزیکی آب به خواصی گفته می شود که از نحوه آرایش مولکول های آب ناشی می شوند مانند قابلیت حل نمودن مواد دیگر، دمای انجماد، کشش سطحی و...

خواص شیمایی آب، جلسه اول

در حین انجام آزمایشات فیزیکی، آرایش مولکولی آب و در نتیجه هویت آب ثابت می ماند و تغییر نمی کند و آب از ابتدا تا انتهای آزمایش، همان آب باقی می ماند.

تمام تغییرات پیش آمده بر روی آب در چرخه های طبیعی آب شامل تبدیل شدن آن به بخار، برف، باران و جاری شدن بر روی زمین و... تغییرات فیزیکی می باشند و لذا آرایش مولکولی آب در این حالات تغییری نمی کند.

خواص شیمایی آب، جلسه اول

از طرف دیگر، برخلاف تغییرات فیزیکی، هنگامی که آب دچار تغییر شیمیایی می شود، آرایش مولکولی آن تغییر نموده و به مولکول یا مولکول هایی با هویت متفاوت تبدیل می شود. در یک واکنش شیمیایی پیوندهای بین اتم ها شکسته می شود و با ایجاد پیوندهای جدید، مواد جدیدی حاصل می شوند و در پایان واکنش دیگر آب وجود نخواهد داشت.

خواص شیمایی آب، جلسه اول

هرچند که در پایان یک واکنش شیمیایی، اتم هایی که در اول وجود داشتند هنوز وجود دارند، ولی چون پیوندهای بین اتمی آن ها تغییر یلفته، دیگر از مواد اولیه خبری نخواهد بود.

خواص شیمایی آب، جلسه اول

آب از لحاظ شیمیایی ترکیب بسیار پایداری دارد و برای شکستن پیوند بین اتم های هیدروژن و اکسیژن آب، انرژی زیادی مورد نیاز می باشد.

برای این که به پایداری ترکیب شیمیایی آب پی ببرید به مثال زیر توجه کنید:

خواص شیمایی آب، جلسه اول

همیشه از آب برای خاموش کردن آتش (و نه روشن نمودن آن!) استفاده می شود. آب بر روی آتش قرار می گیرد و از رسیدن اکسیژن هوا به آن جلوگیری می کند. همچنین آب در برخورد با آتش بخار می شود و با این عمل (که یک تغییر فیزیکی می باشد)، گرمای آتش را می گیرد و آن را خنک می نماید. حال اگر آب در برخورد با آتش تجزیه می شد، چه اتفاقی برای آتش می افتاد؟

خواص شیمایی آب، جلسه اول

آب دارای چه خواص شیمیایی ای می باشد؟ آب چگونه از لحاظ شیمیایی واکنش می دهد و مواد جدید ایجاد می کند؟

چه تغییرات فیزیکی و شیمیایی در زندگی روزمره خود بر روی آب مشاهده می کنید؟

تکلیف:

پاسخ سوالات فوق را به صورت کامل و جامع برای ما ارسال نمایید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: -------------------------------------------

منابع مطالعه: کتاب مبانی ترمودینامیک- ون وای لن

مطالب مرتبط:

خواص شیمیایی آب ،جلسه اول

خواص شیمیایی آب ،جلسه دوم

خواص شیمیایی آب ،جلسه سوم

خواص شیمیایی آب ،جلسه چهارم

خواص شیمیایی آب ،جلسه پنجم

خواص شیمیایی آب ،جلسه ششم

خواص شیمیایی آب ،جلسه هفتم

خواص شیمیایی آب ،جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی