تبیان، دستیار زندگی
ابتدای كار قصد داریم نمونه گیری جدید انجام دهیم، برای این کار می توانید از آب دریا، دریاچه، رودخانه و جوی و ... استفاده كنید. زیرا نمونه هایی كه مدت زمان زیادی ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آلودگی آب - جلسه هفتم

اهداف:

بررسی كیفیت نمونه های آب مجهول

وسایل مورد نیاز:

نمونه ها

كیت اندازه گیری سختی كل TH آب ( و یا شناساگر اریوكرم بلاک تی و محلول 1 مولار نمک سدیمی اتیلن دی آمین تترا استیک اسیدEDTA)

كیت اندازه گیری كلر آب (و یا ارتوتولیدین و هیدروكلریک اسید)

كاغذ pH سنج و یا دستگاه pH سنج و یا كیت اندازه گیری pH آب

و در صورت نیاز :

قیف

كاغذ صافی

ظروف ترجیحاً آزمایشگاهی برای رقیق كردن(از ظروف یک بار مصرف معمولی هم می توان استفاده كرد)

آب مقطر

آلودگی آب - جلسه هفتم

آزمایش نمونه ها

در ابتدای كار قصد داریم نمونه گیری جدید انجام دهیم، برای این کار می توانید از آب دریا، دریاچه، رودخانه و جوی و ... استفاده كنید. زیرا نمونه هایی كه مدت زمان زیادی از برداشت آن ها می گذرد دچار تغییراتی در درصد مواد شیمیایی شده اند.(در مورد كلر به علت تجزیه تركیبات كلر دار و خروج كلر گازی از محلول این كار ضروری است.) پیشنهاد می شود این جلسه در آزمایشگاه شیمی برگزار گردد.

آلودگی آب - جلسه هفتم

نمونه برداری از آب رودخانه

حال اجازه دهید تا دانش آموزان با برنامه ریزی، سه مورد آزمایش را خودشان انجام دهند (هر مورد سه آزمایش سختی كل،pH و مقدار كلر آب)

در صورتی كه نمونه ها مناسب آزمایش نبود (مثلاً بیش از حد كدر بودند) همانند اصول جلسه قبل اقدام به رقیق كردن نموده و نتیجه را در عدد مناسب ضرب نمایید.

جهت انجام سه آزمایش می توانید به طرح درس های جلسه دوم،سوم و چهارم مراجعه نمایید.

پس از پایان این جلسه دانش آموزان باید قادر باشند تا نمونه های مجهول آب را تعیین كیفیت نمایید.

تکلیف:  كیفیت آب نمونه های مورد آزمایش را تعیین کرده سپس با روش های فوق را تحلیل نمایید. می توانید نتایج را به صورت جدول تهیه کنید.

محل بازدید/ اردو/ خرید: برای این جلسه کافی است برای تهیه نمونه های جدید به رودخانه های نزدیک محل زندگی تان، مثلاً اطرف تهران از رودخانه های جاجرود، سد کرج، سد لتیان بازدید نمایید و نمونه جمع آوری کنید.

منابع مطالعه: برای اطلاع بیشتر منابع معرفی شده زیر را مطالعه نمایید.

_ كتاب شیمی 3(سال سوم متوسطه) - فصل اول و سوم

_ كتاب شیمی پیش دانشگاهی - فصل سوم

مطالب مرتبط:

محلول سازی

آلودگی آب - جلسه اول

آلودگی آب - جلسه دوم

آلودگی آب - جلسه سوم

آلودگی آب - جلسه چهارم

آلودگی آب - جلسه پنجم

آلودگی آب - جلسه ششم

آلودگی آب - جلسه هشتم

بخش پژوهش های دانش آموزی - تنظیم: فاطمه گودرزی