تبیان، دستیار زندگی
 پل صراط در دین زرتشت
پل صراط در دین زرتشت
پل صراط در دین زرتشت
پل چینوَت یا همان پل صراط که در اشتودگاه اوستا [۱]به آن اشاره شده‌است، از دو بخش چینوت که در اوستایی بمعنی «جدا کننده» است و پِرِتو بمعنی «پل» تشکیل شده است و این پل جداکننده پرهیزکاران از بدکرداران است.