تبیان، دستیار زندگی
پرواز با اجازه!
پرواز با اجازه!
پرواز با اجازه!
شفاعت به عنوان یک اصل اعتقادی شیعی دارای اثرات سازنده تربیتی است و در صورت فهم صحیح آن جز به اینکه از ضروریات است نمی توان اذعان داشت.
شفاعت شرط و شروط دارد!
شفاعت شرط و شروط دارد!
شفاعت شرط و شروط دارد!
کسانی بودند که قیامت را تکذیب می کردند و تنها پس از مرگ بود که به حقایق یقین نمودند. از این رو شفاعت شفعاء قیامت شامل این افراد نمی شود و ایشان فاقد ویژگی های شفاعت شوندگان هستند