تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی مواد مختلف آشنا می شوند و تاثیر آن ها را روی اندازه مقاومت خواهند یافت....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقاومت الکتریکی

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی مواد مختلف آشنا می شوند و تاثیر آن ها را روی اندازه مقاومت خواهند یافت.

تحلیل 5مدار با قوانین كریشهف

تاثیر جنس طول و مساحت سطح مقطع، مقاومت به اختلاف پتانسیل و جریان عبوری وابسته نیست بلکه جنس و شکل ماده بستگی دارد. مثلا برای محاسبهء مقاومت یک سیم از رابطهء زیر استفاده می‌شود:

که در آن

R: مقاومت بر حسب اهم (Ω)

ρ : مقاومت مخصوص سیم بر حسب اهم در متر (Ω.m)

l: درازای سیم بر حسب m

A: سطح مقطع سیم برحسب متر مربع (m2)

قرار دادن این آموزش تعاملی در سایت های دیگر بلامانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان