تبیان، دستیار زندگی
یكی از مهمترین دستاوردهای توكل این است كه انسان متوكل محبوب خدا می شود و كسی كه محبوب خداوند شود همه عالم او را دوست خواهند داشت، زیرا همه عالم كارگزار خداوند است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انسان متوکل محبوب خدا می شود


یكی از سبب های مهم معنوی برای رسیدن به اهداف در جهان مادی توكل بر خداوند است، که اگر این روحیه و خصلت یعنی توكل در دل انسان جا باز كند اراده انسان آهنین و قوی خواهد شد، به نحوی كه هیچ گونه سستی و نومیدی به او دست نمی دهد، زیرا خودش را به قدرتی ما فوق همه قدرت ها وصل نموده است.


توکل

معنای لفظی توكل كه از ماده "وكالت" گرفته شده همان وكیل گرفتن و كار را بر عهده كسی گذاشتن است .

معنای اصطلاحی آن این است كه انسان در همه كارها خداوند را سبب ساز اصلی بداند و اینكه هیچ امری بدون اذن او واقع نمی شود .

خلاصه اینكه مصلحت خود را به حضرت حق واگذار و تفویض نماید ولی در تطبیق معنای توكل بر مصادیق آن افراط و تفریط های زیادی صورت گرفته است.

گاهی بعضی از افراد سستی، سهل انگاری و عدم جهد و تلاش را به حساب توكل كردن به خدا می گذارند، در حالی كه چنانكه گفته شد نظام عالم نظام سبب و مسببی است و خداوند برای رسیدن به هر هدفی راهی مشخص كرده سعی و تلاش او را ستوده است.

یكی از سبب های مهم معنوی توكل بر خداوند عزوجل است. اگر این روحیه و خصلت یعنی توكل در دل انسان جا باز كند ، اراده انسان آهنین و قوی خواهد شد، به نحوی كه هیچ گونه سستی و ترس و نومیدی به او دست نمی دهد، زیرا خودش را به قدرتی ما فوق همه قدرت ها وصل نموده است.

توكل به عنوان یك صفت برجسته نفسانی آثار و بركاتی دارد كه در آیات و روایات به آن اشاره شده است:

-خداوند توكل كنندگان را دوست دارد.

- یكی از مهمترین دستاوردهای توكل این است كه انسان متوكل محبوب خدا می شود و كسی كه محبوب خداوند شود همه عالم او را دوست خواهند داشت، زیرا همه عالم كارگزار خداوند است.

-"چیزی نیست مگر اینكه خداوند را با حمد تسبیح می كند".

این گزاره می رساند كه همه عالم در تسخیر اراده الهی هستند و عالم جنود حق می باشند. كسی كه رابطه اش با حق تعالی صمیمی و دوستانه شد ، قهراً جنود و اطاعت كنندگان او هم رابطه دوستانه با آن شخص خواهند داشت.

از طرفی كسی كه خداوند او را دوست بدارد آثار بسیار عالی دنیوی و اخروی برای او خواهد داشت.

-"انسان متوكل از تسلط شیطان مصون است".

از این آیه استفاده می شود اگر انسان به معنای واقعی بر خداوند توكل كند از وسوسه شیطان مصنونیت پیدا می كند و خداوند او را در تشخیص و تمییز حق از باطل كمك می كند.

یكی از مهمترین دستاوردهای توكل این است كه انسان متوكل محبوب خدا می شود و كسی كه محبوب خداوند شود همه عالم او را دوست خواهند داشت، زیرا همه عالم كارگزار خداوند است

همچنین خداوند او را در پیمودن راه حقی كه درست تشخیص داده كمك می كند و موانع را بر طرف می سازد و هر گونه سختی و مشكل را به آسانی تبدیل می نماید و گاهی حق تعالی او را به وسیله دشمنش به مقصد می رساند، چرا كه همه چیز در دست اوست و همه آسمانها و زمین لشكریان اویند.

در مجموع كسانی كه دو صفت ایمان و توكل بر پروردگار را دارند شیطان تسلطی بر آنها ندارد.

برآورده شدن حاجات متوكلین

هر كس به خداوند توكل نماید خداوند او را كافی است، یعنی او را به مقصد و آرزویش می رساند و چون خداوند اراده كرده بنده اش را به مطلوب برساند ، هیچ مانعی در برابر خداوند سبحان نمی تواند ایستادگی و خودنمایی كند.

خداوند به هر چه بخواهد می رسد و البته خداوند متعال برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است.

یكی از دلایل عدم استجابت دعاها و برآورده نشدن حاجات این است كه گاهی لطف خدا به كسی در عدم استجابت دعای اوست، زیرا مصلحت او نیست و این مصلحت را خداوند بهتر می داند.

چه بسا بنده ای ظرفیت ندارد و اگر آن دعا و حاجت او برآورده شود طغیان می كند و ایمان، عبودیت و انسانیت را كه گوهرهای گرانبهای اوست از دست می دهد. لذا خداوند رئوف ودود كه از مادر به طفل مهربان تر و بلكه از انسان به خودش مهربانتر است ، بعضی دعاها و خواسته های او را مستجاب نمی فرماید.

هر كس به خداوند توكل نماید خداوند او را كافی است، یعنی او را به مقصد و آرزویش می رساند و چون خداوند اراده كرده بنده اش را به مطلوب برساند هیچ مانعی در برابر خداوند سبحان نمی تواند ایستادگی و خودنمایی كند

چیزی كه مسلم است این است كه هر ظرفی به اندازه ظرفیت خودش بهره مند می شود. مثلا با آن رحمت الهی كه از آسمان نازل می شود. اگر شما یك استكان را برای ذخیره باران در نظر گرفته باشید به همان اندازه استكان از این رحمت الهی بهره مند می شوید و اگر ظرف بزرگتری داشته باشید به همان اندازه از رحمت الهی استفاده می كنید.

بنابراین باران رحمت الهی بر همه موجودات می بارد اما هرموجودی به اندازه ظرفیت خودش از آن بهره برداری می كند و امدادهای غیبی و عنایات الهی به مخلوقات هم شبیه همین باران است.

در دستگاه نظام عالم ظلم، تبعیض و پارتی بازی وجود ندارد و خداوند سفره لطف خودش را مثل ریزش باران در مقابل همه بندگان گسترده است، ولی هر كس به اندازه ظرفیت وجودی خودش بهره مند است و مثالهایی كه زده شد هر یك از اینها اندازه و ظرفیت طبیعی و جبری خودش را دارد و قابل انقباض و انبساط نیست، ولی ابعاد نفسانی و معنوی انسان این طور نیست چرا كه مقدار ظرفیت وجودی انسان و میزان بهره مندی او از امدادهای الهی، مستقیما به اراده و اختیار خودش بستگی دارد.

آیات استفاده شده در متن :

- آیه 3 سوره طلاق

- آیه 39 سوره نجم

- آیه 159 سوره آل عمران

- آیه 94 سوره مریم

- آیه 44 سوره اسرا

- بحار الانوار، ج 103

- آیه 99 سوره نحل.

- آیه 29 سوره انفال

- آیه 4 سوره طلاق

- آیه 4 سوره فتح

بخش قرآن تبیان


منبع: مهر نیوز