تبیان، دستیار زندگی
نور در یك محیط معین، به صورت مستقیم و با سرعت ثابت حركت می كند، هرگاه محیط تغییر كند، سرعت نور نیز تغییر كرده و نور منحرف می شود و در مسیر جدید به خط راست حركت می كند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساخت پیرکس نامرئی

دانش پژوهان گرامی برای انجام این پروژه به چیزهای زیر نیاز دارید:

ساخت پیرکس نامرئیساخت پیرکس نامرئی

1-  یک جفت کاسه پیرکس (یکی بزرگ تر از دیگری باشد.)

2-  روغن سبزیجات

مراحل کار

1-  روغن سبزیجات را در ظرف بزرگ تر بریزید.

2-  ظرف پیرکس کوچک تر را در ظرف بزرگ تر حاوی روغن قرار دهید.

بخشی از ظرف پیرکس که کاملا در روغن قرار دارد، ناپدید می شود. شما نمی توانید آن را ببینید!

اولین سوال این است که چرا ما می توانیم در وهله اول کاسه را شفاف ببینیم؟ اگرچه شیشه شفاف است، نور با سرعت های مختلف از هوا وارد شیشه می شود. این بدان معنا است که اگر نور در یک زاویه به شیشه برخورد کند، مقداری از آن منعکس می شود و مقداری نیز تحت یک زاویه ای خم می شود.

در هرحال نور با سرعت یکسان در روغن سبزیجات وارد می شود، همان گونه که در پیرکس می رود. این بدان معنا است وقتی نور از روغن به پیرکس وارد می شود منعکس و شکسته نمی شود. بنابراین شما هیچ راهی برای دیدن ظرف ندارید.

نور با سرعت های مختلف از هوا به پیرکس می رود.

ساخت پیرکس نامرئی

در روغن نور با سرعت یکسان حرکت می کند، همان گونه که در ظرف پیرکس حرکت می کند. بنابراین نور در مسیر مستقیم حرکت خواهد کرد.

ساخت پیرکس نامرئی

چرا تغییرات سرعت سبب شکست نور می شود؟

نور در یك محیط معین، به صورت مستقیم و با سرعت ثابت حركت می كند، هرگاه محیط تغییر كند، سرعت نور نیز تغییر كرده و نور منحرف می شود و در مسیر جدید به خط راست حركت می كند. تغییر مسیر پرتو نور به هنگام عبور از یك محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شكست نور می گویند.

علت شكست نور، متفاوت بودن سرعت نور در محیط های مختلف است. سرعت نور وقتی كه وارد آب می شود، درحدود كیلومتر بر ثانیه می باشد. سرعت نور در شیشه (كه غلیظ تر از آب است) كم تر و در حدود است. این تفاوت سرعت نور سبب می شود كه راستای پرتوهای نور هنگام عبور از یك محیط به محیط دیگر، شكسته شود و پدیده شكست نور اتفاق بیفتد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه و تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

کیسه ضد نشت

امواج آهسته

برداشتن لکه از نقره