تبیان، دستیار زندگی
ریزش برگ پدیده ای طبیعی و ویژه است که معمولا در برگ های گیاهان دو لپه ای چوبی و بازدانگان دیده می شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ریزش برگ ها

ریزش برگ‌ها

ریزش برگ پدیده ای طبیعی و ویژه است که معمولاً در گیاهان دیده می شود و کمتر در نهاندانگان علفی متداول است. ریزش برگ همراه با تغییرات ساختاری و بیوشیمایی در سلول های قاعده ای برگ است. تغییرات ساختاری شامل تشکیل منطقه ریزش است که معمولاً قبل از ریزش برگ آغاز می شود.

ریزش برگ‌ها

این منطقه در پایه ی دمبرگ برگ های ساده و در پایه محورها و در قاعده برگچه های واحد در برگ های مرکب تشکیل می شود. منطقه ریزش از (لایه جداگر) یا (لایه ریزش) و ( لایه محافظ) ساخته شده است. در لایه ریزش تخریب موضعی سلول ها اتفاق می افتد و لایه محافظ در زیر (محل) زخم تشکیل می شود.

ریزش برگ‌ها

منطقه ریزش چند روز یا حتی چند هفته قبل از ریزش واقعی برگ تمایز می یابد و از چند لایه سلول های پارانشیمی با سیتوپلاسم متراکم و دانه های نشاسته فراوان ساخته شده است.

در زیر این منطقه آوندها معمولاً به وسیله صمغ ها یا تیلوزها بسته می شوند. در این لایه فیبرهای پیرامونی چوبی شده و عناصر آوندی تعداد زیادی پارانشیم دارند و به طور عمده از آوندهای مارپیچ تا حلقوی ساخته شده اند. چندین تغییر در سلول های پارانشیمی لایه ریزش اتفاق می افتد.

یکی از تغییرات فوری، تورم ماده پکتیکی دیواره سلولی است که در ابتدا به طور آنزیمی به اسید پکتیک و سپس به پکتین محلول در آب تبدیل می شود. پلی ساکاریدهای غیر سلولزی شکسته یا تجزیه می شوند. شکستگی دیواره سلول به فرو ریختن سلول های لایه ریزش منتج می شود. پس از تشکیل لایه جداگر که از بیرون به طرف درون اتفاق می افتد برگ تنها به وسیله عناصر آوندی به ساقه متصل باقی می ماند در نتیجه، عوامل مکانیکی باعث افتادن برگ می گردند.

پس از ریزش برگ، محل زخم با ایجاد لایه محافظ محافظت می شوند. این لایه از یک یا چندین سلول بافت عمقی ساخته شده است. لایه محافظ یا با چوب پنبه ای شدن و احتمالاً تا حدی چوبی شدن سلول های پارانشیمی از قبل موجود، توسعه می یابد ( لایه محافظ اولیه ) و یا یک پریدرم مشخص تشکیل می شود. ( لایه محافظ ثانویه ).

ریزش برگ‌ها

فتوسنتز در بسیاری از انواع باکتری ها، جلبک ها و برگ گیاهان و گاهی ساقه های گیاهان سبز اتفاق می افتد. سلول های واقع در برگ گیاهان دارای اندامک هایی به نام کلروپلاست هستند که در واقع عمل فتوسنتز در این اندامک ها انجام می شود، هیچ ساختار دیگری قادر به انجام عمل فتوسنتز نیست. فتوسنتز در سه مرحله اتفاق می افتد:

1) به دام اندازی انرژی از نور خورشید

2) استفاده از این انرژی برای ساخت ATP و ترکیب احیاء کننده ای به نام NADPH و

3) استفاده ازATP و NADPH برای ساخت مولکول های آلی از CO2 موجود در اتمسفر.

دو فرایند اول در حضور نور صورت می گیرد و به طور متداول واکنش های وابسته به نور نامیده می شوند.

سومین فرایند ( تشکیل مولکول های آلی از CO2 اتمسفری ) می تواند در نور یا بدون نور انجام شود و واکنش های مستقل از نور یا واکنش های تاریکی را درگیر می سازد. تا مدتی که ATP و NADOH قابل دسترس هستند، واکنش های تاریکی در فقدان نور همانند زمانی که گیاه در معرض نور است، انجام می شوند.

واکنش ساده زیر فرایند کلی فتوسنتز را نشان می دهد:

6CO2+12H2O+Light---> C6H12O6+6H2O+6O2


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم‌: یگانه داودی