تبیان، دستیار زندگی
nbsp;                تعداد تماشاگر    زمان      تیم 1       تیم 2 محل بازی نتیجه   نام داوران ب...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آخرین نتایج لیگ برتر

 تعداد تماشاگر   زمان     تیم 1      تیم 2محل بازینتیجه  نام داوران

بدون تماشاگر

؟

1/4/82

پرسپولیس

محمدوند(77-94) پنالتی

فولاد خوزستان

تختی اهواز

0-2

خسروی - تقی پور - جباری

هزارنفر

1/4/82

برق شیراز

عباسفرد(4)

منصوری(30)

زارع(34و59)

ذوب آهن اصفهان

حافظیه شیراز

0-4

قهرمانی – محمدی- احمدی

ده هزار نفر

1/4/82

نفت آبادان

محمد زاده(50 و 58)

جنامی (89)

ابومسلم مشهد

عنایتی(64)

پنالتی

تختی آبادان

1-3

مرادی – بك پور- ساعی

پانصد نفر

1/4/82

پیكان تهران

غفوریهای اصل (39)

طهماسبی (79)

شریفی(90)

سایپا تهران

یوسفی(82)

ایران خودرو

1-3

بخشی – شكور – خواجه كولكی

پانصر نفر

1/4/82

فجر سپاسی شیراز

علیزاده(86)

استقلال تهران

تختی تهران

0-1

هنروری- ثابت- داود زاده

پانزده هزار نفر

1/4/82

پاس تهران

رحمتی(13)

برهانی(42)

بیاتی نیا(47)

سپاهان اصفهان

كریمی (26)

بزیك(61)

نقش جهان

2-3

رحیمی مقدم – پیروزرام- نظری

سی هزار نفر

1/4/82

ملوان انزلی

استقلا ل اهواز

تختی انزلی

0-0

اصفهانیان – نجاتی – صفیری