تبیان، دستیار زندگی
با توجه به سوالات مکرر شما کاربران در خصوص محاسبه دیه در بخش مشاوره حقوقی تبیان ،جدول محاسبه دیه سال 92 و91به شرح زیر میباشد:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محاسبه دیه سال 1392


با توجه به سوالات مکرر شما کاربران در خصوص محاسبه دیه در بخش مشاوره حقوقی تبیان ،جدول محاسبه دیه سال 92 و91به شرح زیر میباشد:


دیه

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

دیه كامل

1,140,000,000

چهار درصد دیه

45,600,000

یك دینار شرعی

1,140,000

چهار و نیم درصد دیه

51,300,000

یك درهم شرعی

114,000

پنج درصد دیه

57,000,000

یك شتر

11,400,000

پنج و نیم درصد دیه

62,700,000

یك ده هزارم دیه

114,000

شش درصد دیه

68,400,000

یك هزارم دیه

1,140,000

شش و نیم درصد دیه

74,100,000

یك صدم دیه

11,400,000

هفت درصد دیه

79,800,000

نیم صدم دیه

5,700,000

هفت و نیم درصد دیه

85,500,000

یك دهم درصد دیه

1,140,000

هشت درصد دیه

91,200,000

دو دهم درصد دیه

2,280,000

هشت و نیم درصد دیه

96,900,000

سه دهم درصد دیه

3,420,000

نه درصد دیه

102,600,000

چهار دهم درصد دیه

4,560,000

ده درصد دیه

114,000,000

پنج دهم درصد دیه

5,700,000

یك دهم دیه

114,000,000

شش دهم درصد دیه

6,840,000

دو دهم دیه

228,000,000

شش دهم درصد دیه

7,980,000

سه دهم دیه

342,000,000

هشت دهم دیه

9,120,000

چهار دهم دیه

456,000,000

نه دهم درصد دیه

10,260,000

پنج دهم دیه

570,000,000

یكصدم دیه كامل

11,400,000

شش دهم دیه

684,000,000

یك و یك دهم درصد دیه

12,540,000

هفت دهم دیه

798,000,000

یك و دو دهم درصد دیه

13,680,000

هشت دهم دیه

912,000,000

یك و سه دهم درصد دیه

14,820,000

نه دهم دیه

1,026,000,000

یك و جهار دهم درصد دیه

15,960,000

نصف دیه كامل

570,000000

یك و پنج دهم درصد دیه

17,100,000

ثلث دیه كامل

380,000,000

یك و شش دهم درصد دیه

18,240,000

ربع دیه كامل

285,000,000

یك و هفت دهم درصد دیه

19,380,000

خمس دیه كامل

228,000,000

یك و هشت دهم درصد دیه

20,520,000

چهار پنجم از یك پنجم دیه كامل

182,400,000

یك و نه دهم درصد دیه

21,660,000

چهار پنجم از یك پنجم از یك دوم دیه كامل

91,200,000

دو درصد دیه

22,800,000

یك پنجم از یك دهم دیه كامل

22,800,000

دو و نیم درصد دیه

28,500,000

یك سوم از یك دهم دیه كامل

38,000,000

سه درصد دیه

34,200,000

دیه كامل زن

570,000,000

سه و نیم درصد دیه

39,900,000

دیه كامل در ماههای حرام

1,520,000,000

دیه سال گذشته (91)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نوع دیه

نرخ (به ریال)

نرخ دیه كامل

000'000'945

چهار درصد دیه

000'800'37

یك دینار شرعی

000'945

چهار و نیم درصد دیه

000'525'42

یك درهم شرعی

500'94

پنج درصد دیه

000'250'47

یك شتر

000'450'9

پنج و نیم درصد دیه

000'975'51

یك ده هزارم دیه

500'94

شش درصد دیه

000'700'56

یك هزارم دیه

000'945

شش و نیم درصد دیه

000'425'61

یك صدم دیه

000'450'9

هفت درصد دیه

000'150'66

نیم صدم دیه

000'725'4

هفت و نیم درصد دیه

000'875'70

یك دهم درصد دیه

000'945

هشت درصد دیه

000'600'75

دو دهم درصد دیه

000'890'1

هشت و نیم درصد دیه

000'325'800

سه دهم درصد دیه

000'835'2

نه درصد دیه

000'050'85

چهار دهم درصد دیه

000'780'3

ده درصد دیه

000'500'94

پنج دهم درصد دیه

000'725'4

یك دهم دیه

000'500'94

شش دهم درصد دیه

000'670'5

دو دهم دیه

000'000'189

هفت دهم درصد دیه

000'615'6

سه دهم دیه

000'500'283

هشت دهم دیه

000'560'7

چهار دهم دیه

000'000'378

نه دهم درصد دیه

000'505'8

پنج دهم دیه

000'500'472

یكصدم دیه كامل

000'450'9

شش دهم دیه

000'000'567

یك و یك دهم درصد دیه

000'395'10

هفت دهم دیه

000'500'661

یك و دو دهم درصد دیه

000'340'11

هشت دهم دیه

000'000'756

یك و سه دهم درصد دیه

000'285'12

نه دهم دیه

000'500'850

یك و جهار دهم درصد دیه

000'230'13

نصف دیه كامل

000'500'472

یك و پنج دهم درصد دیه

000'175'14

ثلث دیه كامل

000'000'315

یك و شش دهم درصد دیه

000'120'15

ربع دیه كامل

000'250'236

یك و هفت دهم درصد دیه

000'065'16

خمس دیه كامل

000'000'189

یك و هشت دهم درصد دیه

000'010'17

چهار پنجم از یك پنجم دیه كامل

000'200'151

یك و نه دهم درصد دیه

000'955'17

چهار پنجم از یك پنجم از یك دوم دیه كامل

000'600'75

دو درصد دیه

000'900'18

یك پنجم از یك دهم دیه كامل

000'900'18

دو و نیم درصد دیه

000'625'23

یك سوم از یك دهم دیه كامل

000'500'31

سه درصد دیه

000'350'28

دیه كامل زن

000'500'472

سه و نیم درصد دیه

000'075'33

دیه كامل در ماههای حرام

000'000'260'1

بخش حقوق تبیان

منبع : وب سایت وکیل