تبیان، دستیار زندگی
در ساختار تشریحی ریشه، بخش های زیر دیده می شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساختار ریشه (2)

ساختار ریشه (2)

در مقاله پیش در رابطه با ساختار ریشه مطالبی را دانستیم. آموختیم در ساختار تشریحی ریشه بخش های زیر دیده می شود:

در ادامه می خوانیم ...

4- دایره ی محیطیه

در گیاهان دو لپه ای، لایه ی نزدیک به آندودرم به طور متداول به عنوان دایره ی محیطیه شناخته شده است. در ریشه های جوان دایره ی محیطیه از سلول های پارانشیمی با دیواره ی نازک ساخته شده است. اولین مرز بیرونی استوانه ی آوندی اولیه در ریشه های دول لپه را دایره ی محیطیه تشکیل می دهد.

ریشه های جانبی، فلوژن و بخشی از کامبیوم آوندی نیز از دایره ی محیطیه تشکیل می شود. گرچه ریشه های بدون دایره ی محیطیه کمیاب هستند، اما بعضا در گیاهان آبزی و انگلی دیده می شوند.

ساختار ریشه (2)

برش عرضی ریشه ی دو لپه ای

در تک لپه ای ها، دایره محیطیه معمولا یک لایه است و از سلول های پارانشیمی با دیواره ی نازک ساخته شده است و در ریشه های مسن تر دایره محیطیه چوبی می شود. در برخی از تک لپه ای ها مانند برخی از غلات، نخل ها و .... دایره ی محیطیه چند لایه است.

5- بافت آوندی

آبکش ریشه در دو لپه ای ها به شکل رشته های توزیع شده نزدیک به پیرامون استوانه ی آوندی، در زیر دایره ی محیطیه قرار دارد. عموما چوب رشته های مجزایی را به صورت متناوب با رشته های آبکش تشکیل می دهد. مرکز ریشه، در صورت تمایز نیافتن چوب در بخش مرکزی، با مغز پر شده است. ریشه به طور متداول چوبِ اگزارش را نشان می دهد.

در اکثر گیاهان دو لپه ای چند رشته چوب دیده می شود:

پروتوگزیلم ها، که از وسل (رشته) های حلقوی و مارپیچ ساخته شده اند. متاگزیلم ها، که از وسل های مشبک و منقوظ ساخته شده اند.

بافت فلوئم، شامل لول های آبکش، سلول های همراه و پارانشیم آبکش است.

بافت رابط، پارانشیمی در بین رشته های چوب و آبکش وجود دارد. مغز کوچک است و یا وجود ندارد.

ساختار ریشه (2)

در تک لپه ای ها، بافت آوندی از رشته های متناوب چوب و آبکش تشکیل شده است. آبکش به صوت توده هایی در پیرامون استوانه ی آوندی در زیر دایره ی محیطیه قرار گرفته است. چوب به شکل رشته های مجزا متناوب با توده های آبکش قرار دارد. مرکز ریشه با مغز گسترده ای پرشده است که پارانشیمی و یا چوبی شده است.

دسته های آوندی بی شمار هستند و به عنوان چند آغازه اشاره می شوند.

آبکش شامل لوله های آبکش، سلول های همراه و پارانشیم آبکش است. توده های آبکش نیز آرایش اگزارش دارند.

بخش مرکزی را مغز پر کرده است که در برخی گونه ها چوبی شده اند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی