تبیان، دستیار زندگی
در دو لپه ای اپیدرم ریشه به طور متداول یک ردیفه است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ساختار ریشه

در مقاله ی پیش در رابطه با ریشه، و انواع آن مطالبی ارایه شد. دانستیم ریشه اندام رویشی معمولا زیر زمینی است که مسئول استقرار و تثبیت گیاه در خاک، جذب و انتقال آب و مواد کانی از خاک به درون پیکر گیاه است.

ساختار ریشه (1)

در ساختار تشریحی ریشه  ها بخش های زیر دیده می شود:

1. اپیدرم

در دو لپه ای ها اپیدرم ریشه به طور متداول یک ردیفه است. اپیدرم از سلول های طویل شده ی متراکم با دیواره های نازک ساخته شده، فاقد پوستک و روزنه می باشد. برخی از این سلول ها، کشیده شده و تار های کشنده ی تک سلولی را به وجود می آورند. تار های کشنده به وسعت یک تا چند سانتی متر نزدیک رأس قرار دارند.  برخی از ریشه ها دارای لایه ای ویژه به نام exodermis هستند که درست در زیر اپیدرم قرار دارد. این لایه که در تعداد کمی از دولپه ای ها یافت می شود، با سلول های چوب پنبه ای ساخته شده است.

ساختار ریشه (1)
ساختار تشریحی ریشه ی دو لپه ای

در تک لپه ای ها اپیدرم تک لایه و از سلول های لوله ای شکل متراکم بدون فضا های بین سلولی ساخته شده است و فاقد روزنه ها می باشد. عموما در زیر اپیدرم یک یا چند لایه اگزودرم وجود دارد. اگزودرم معمولا متشکل از یک ردیف از سلول ها با دیواره های بیرونی و جانبی ضخیم است.

2. پوست

ناحیه پوست در دو لپه ای ها گسترده و از سلول های پارانشیمی کروی یا چند ضلعی با فضاهای بین سلولی ساخته شده است. این سلول ها دارای دانه های نشاسته هستند. ایدیوبلاست ها نیز ممکن است در پوست ریشه یافت شوند.

در تک لپه ای ها ناحیه پوست گسترده و از سلول های پارانشیمی یا دیواره ی نازک و فضفای بین سلولی در میان آن ها ساخته شده است. معمولا در ریشه های مسن مانند ریشه های ذرت چند لایه ی پوست بلافاصله در زیر اپیدرم به صورت یک یا چند لایه ای تشکیل می شود.

ساختار ریشه (1)

برش عرضی ریشه تک لپه ای

این لایه محافظی که بافت های درونی را از آسیب های بیرونی حفظ می کند. دانه های نشاسته به فراوانی در سلول های پوستی دیده می شوند. در پوست تکل لپه ای ها به طور متداول سلول های اسکلرانشیمی یافت می شوند.

3.  آندودرم

درونی ترین لایه ی مشخص پوست آندودرم نام دارد. آندودرم  در دو لپه ای ها یک لایه و در همه ی ریشه ها وجود دارد. سلول های آندودرم زنده و با وجود حلقه ی کاسپاری یا نوار کاسپاری بر روی دیواره های شعاعی مشخص می شوند.

این نوار طی مراحل اولیه ی هستی زایی سلول شکل می گیرد و به عنوان بخش از دیواره ی اولیه است.

در تک لپه ای ها درونی ترین لایه ی پوست به نام آندودرم از سلول های بشکه ای شکل متراکم بدون فضای بین سلولی تشکیل شده است. سلول های آندودرمی دارای حلقه کاسپاری نعلی شکل هستند. کاسپاری ماده ی چوب پنبه ای شکلی است که به صورت یک لایه در دیواره ی جانبی تک لپه ای ها وجود دارد.  ورود آب تنها از طریق یاخته‌های فاقد چنین دیواره ضخیمی صورت می گیرد. به دلیل ضخیم شدن دیواره های داخلی، وجود سلول های معبر که فاقد کاسپاری هستند برای عبور مواد از پوست به درون استوانه ی آوندی ضروری است.

4. دایره ی محیطیه

5.  سیستم آوندی

این مطلب ادامه دارد...


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی