تبیان، دستیار زندگی
تمرینات ورزشی حتی به مدت یك جلسه، باعث افزایش لیپوپروتئین می شود مطالعات نشان می دهد كه تنها یك جلسه فعالیت ورزشی با مدت زمان متوسط یا زیاد، منجر به افزایش بتالیپوپروتئین ها(HDL) در زنان و مردان می شود. به گزارش سرویس پژوهش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش- ورزش

تمرینات ورزشی حتی به مدت یك جلسه، باعث افزایش لیپوپروتئین می شود

مطالعات نشان می دهد كه تنها یك جلسه فعالیت ورزشی با مدت زمان متوسط یا زیاد، منجر به افزایش بتالیپوپروتئین ها(HDL) در زنان و مردان می شود.

به گزارش سرویس پژوهش ایسنا، نتایج تحقیقات دكترخسروابراهیم، دانشیاردانشگاه گیلان ودكترفرهاد رحمانی نیا استادیار دانشگاه گیلان كه به مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یك جلسه ای بر میزان تغییرات بتالیپوپروتئین(LDL)، آلفا لیپوپروتئین(HDL) و چربی تحت جلدی دانشجویان پسرغیر ورزشكار دانشگاه گیلان پرداخته اند، می افزاید: استفاده از چربی ها به عنوان انرژی، با شدت تمرین تغییر می كند و فعالیت هایی با شدت پایین مانند پیاده روی، فعالیت دایره ای با وزنه ، دو تناوبی( حتی یك جلسه) لیپولیز را در ادیپوسیت های محیطی تحریك می كنند، این مساله می تواند به عنوان یك تاثیر مفید فعالیت بدنی انگاشته شود.

نتایج این تحقیق نشان می دهد كه اگر چه اثرات فوری فعالیت بدنی محدود هستند، اما اثر تجمعی تغییرات كوچك در فعالیت بدنی امكان پذیراست و احتمال دارد پیامدهای مفید و سودمندی در یك مدت طولانی در بر داشته باشد.

در این تحقیق، تعداد 20 نفر از مردان 20 تا 25 سال از دانشجویان غیرورزشكار دانشگاه گیلان به طور غیرتصادفی در دو گروه انتخاب شدند كه برای گروه 1 ( فعالیت دو تناوبی) و گروه 2 ( فعالیت دایره ای با وزنه) در نظر گرفته شد.

نتایج این بررسی نشان داد كه در زمینه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یك جلسه ای بر میزان تغییراتLDL-C ،HDL-C و چربی تحت جلدی دانشجویان غیر ورزشكار مشخص شد كه میزان تغییرات HDL-C به ترتیب در گروه یك ، در شش نفر افزایش و در دو نفر بدون تغییر و در گروه دوم در 9 نفر افزایش و در یك نفر بدون تغییر نسبت به مرحله پیش آزمون بوده است.

همچنین با وجود افزایشHDL-C در هر دو گروه، تنها تغییراتHDL-C در گروه دوم به لحاظ آماری معنی دار بود، اما میزان تغییراتHDL-C در گروه یك معنی دار نبود.

این نتایج می افزاید: میزان تغییرات LDL-C در هر دو گروه، در 5 نفر افزایش و در 5 نفر كاهش نشان داده است كه تغییرات مشاهده شده در هیچ یك از گروه ها به لحاظ آماری معنی دار نیست، همچنین میزان چربی های تحت جلدی به ترتیب در گروه یك در 6 نفر كاهش و در 4 نفر افزایش و در گروه دوم در 6 نفر افزایش و در 4 نفر بدون تغییر مشاهده شده است . از سوی دیگر عواملی مانند مدت، شدت و نوع تمرین در كاهش میزان چربی های تحت جلدی موثر هستند.

محققان با اشاره به نتایج تحقیق، خاطر نشان كرده اند: فعالیت دایره ای با وزنه، نسبت به فعالیت دو تناوبی تاثیر بیشتری برLDL-C ، HDL-C و چربی های تحت جلدی دارد. در این خصوص می توان گفت كه احتمالا تغییرغلظت لیپوپروتئین ها از طریق آثار انتخابی بر روی توزیع و فعالیت لیپولتیك بافت چربی است، بدین صورت كه ادیپوسیت ها در ناحیه شكمی به كاتكولامین هائی كه موجب لیپولیز می شوند، نسبت به ادیپوسیت های ران تحریك پذیرتر هستند و چون در فعالیت گروه دوم حركاتی مثل دراز و نشست انجام گرفته بود، به همین دلیل احتمالا لیپولیز را بیشتر تحریك كرده و موجب تغییرات بیشتری در سطح چربی های خون می شوند.