تبیان، دستیار زندگی
برای محاسبه معادلات افقی بهتر است ابتداء معادلات طبق فرم بالا به كار رود یعنی كلی نوشته شود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرتاب در راستای افقی

پرتاب در راستای افقی

اگر جسمی به طور افقی پرتاب می‌شود. مسیر حركت یك نیمه سهمی خواهد بود و در معادلات پرتابی به جای   مقدار صفر را قرار می‌دهیم.

برای محاسبه معادلات افقی بهتر است ابتدا معادلات طبق فرم بالا به كار رود یعنی كلی نوشته شود و بعد به جای  عدد صفر را قرار دهید.

برای درک بهتر این مبحث توجه شما را به حل چند تمرین دراین رابطه جلب می نماییم.

تمرین١:

یك پرتابه با سرعت افقی 8 متر بر ثانیه در شرایط خلاء پرتاب می‌شوند.

الف) چه مدت طول می كشد تا این پرتابه به سطح زمین كه ٨٠ متر پایین تر از محل پرتاب است برسد.

ب) اگر سرعت پرتاب دو برابر شود چه تغییری در این مدت حاصل می شود.

ج) مۆلفه‌های افقی و قائم سرعت هنگام برخورد با زمین چه اندازه است؟

حل:

الف)

ب) اگر سرعت اوّلیه پرتاب دو برابر شود زمان حركت تغییر نمی‌كند.

ج)


تمرین٢:

از یك نقطه بالای سطح زمین دو گلوله یكی را با سرعت اوّلیه V٠ و دیگری با سرعت اوّلیه ٢V٠ به طور افقی پرتاب می‌نماییم زمان حركت دو گلوله در فضا چه رابطه‌ای با یكدیگر دارند؟

حل:

در نتیجه زمان حركت در فضا به سرعت اوّلیه افقی پرتابه بستگی ندارد.


تمرین٣:

گلوله‌ای را با سرعت اوّلیه ١٠٠ متر بر ثانیه و تحت زاویه به طرف بالا پرتاب می‌نماییم سرعت گلوله را در نقطه اوج به دست آورید؟

حل:

در نقطه اوج مۆلفه قائم سرعت صفر می‌باشد، بنابراین سرعت پرتابه با مۆلفه افقی سرعت برابر است، در نتیجه می‌توان نوشت:


تمرین ٤:

دو گلوله یكی را با زاویه   و دیگری را با زاویه ایی برابر با:

با سرعت اوّلیه یكسان به طرف بالا پرتاب می‌نماییم.

طول برد دو پرتابه چه رابطه‌ای با یكدیگر دارند؟

حل:


تمرین ٥:

گلوله‌ای را با سرعت اوّلیه ٤٠ متر بر ثانیه و تحت زاویه 37 درجه نسبت به افق به طرف بالا پرتاب می‌نماییم. زمان و مختصات نقطه اوج و برد را به دست آورید.

حل:


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم:‌ مریم فروزان کیا