تبیان، دستیار زندگی
nbsp;موفقیت ‎‎ كاریكاتوریست ایران در بلگراد داوران‎‎‎ هشتمین نمایشگاه‎بین المللی‎ كاریكاتور بلگراد، جایزه‎‎‎ ویژه این‎ نمایشگاه را به‎ كاریكاتوریست‎ جوان‎ ایرانی‎ اهدا كردند. به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر، درایـن‎ نمایشگاه‎، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی و هنری 29 خرداد ماه 1382

موفقیت

‎‎

كاریكاتوریست ایران در بلگراد

داوران‎‎‎ هشتمین نمایشگاه‎بین المللی‎ كاریكاتور بلگراد، جایزه‎‎‎ ویژه این‎ نمایشگاه را به‎ كاریكاتوریست‎ جوان‎ ایرانی‎ اهدا كردند. به‎ گزارش‎ واحد مـركـزی‎ خبـر، درایـن‎ نمایشگاه‎، یاسر كرجی‎ كاریكاتوریست‎ جـوان‎ ایرانی‎، از میان‎807 هنرمند از 69 كـشـور جهان‎‎‎، جایزه‎‎‎ ویژه هشتمین نمایشگـاه بـیـن المللی‎ كاریكاتور بلگراد را دریافت‎ كرد. ایران‎‎ در این نمایشگاه‎، با آثار سـی‎ و یك‎ كاریكاتوریست‎‎ ایرانی‎ شركت كرده‎ بود.