تبیان، دستیار زندگی
حوزه های دانش مدیریت پروژه، شایستگی های کلیدی هستند که مدیران پروژه باید آنها را ایجاد کنند. چهار حوزه ی دانشی که هسته اصلی یا مرکزی مدیریت پروژه را تشکیل می دهند، شامل مدیریت محدوده، زمان، هزینه و کیفیت پروژه هستند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : محسن مرادی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با مدیریت پروژه

(قسمت دوم)


حوزه های دانش مدیریت پروژه، شایستگی های کلیدی هستند که مدیران پروژه باید آنها را ایجاد کنند. چهار حوزه ی دانشی که هسته اصلی یا مرکزی مدیریت پروژه را تشکیل می دهند، شامل مدیریت محدوده، زمان، هزینه و کیفیت پروژه هستند.

آشنایی با مدیریت پروژه

قسمت اول

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه عبارت است از کاربرد دانش، مهارت، ابزارها و روش ها، در انجام فعالیت های پروژه به صورتی که بتوان به نیازمندیهای پروژه دست یافت. مدیران پروژه تنها نباید برای رسیدن به اهداف مشخص زمان، محدوده ، هزینه و کیفیت تلاش کنند، بلکه علاوه بر آن باید فرایندی را که منجر به پاسخگویی به نیازها و انتظارات افراد درگیر یا متاثر از پروژه می شود را نیز تسهیل کنند.

ذینفعان پروژه

ذینفعان پروژه اشخاص درگیر در پروژه هستند که شامل سرمایه گذار پروژه، تیم پروژه، کارکنان پشتیبانی، مشتریان، کاربران، تامین کنندگان و حتی مخالفین پروژه اند. ذینفعان پروژه به طور معمول نیازها و انتظارات متفاوتی دارند.

حوزه های دانش مدیریت پروژه، شایستگی های کلیدی هستند که مدیران پروژه باید آنها را ایجاد کنند. چهار حوزه ی دانشی که هسته اصلی یا مرکزی مدیریت پروژه را تشکیل می دهند، شامل مدیریت محدوده، زمان، هزینه و کیفیت پروژه هستند. از آنجا که این موارد به اهداف مشخص پروژه منجر می شوند، از آنها به عنوان حوزه های اصلی دانش یاد می شود.

در زیر توضیح مختصری در مورد هریک از حوزه های اصلی دانش ارائه شده است:

**مدیریت محدوده ی پروژه شامل تعریف و مدیریت تمام کارهایی است که برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه ضروری اند.

**مدیریت زمان پروژه شامل براورد زمان لازم برای تکمیل کار، تهیه یک زمان بندی قابل قبول و حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه است.

**مدیریت هزینه پروژه عبارت است از تهیه و مدیریت بودجه بندی پروژه

**مدیریت کیفیت پروژه به ما اطمینان می دهد که پروژه به نیازهای عنوان شده یا ضمنی که برای رفع آنها به وجود آمده است، پاسخ می دهد.

مدیریت پروژه عبارت است از کاربرد دانش، مهارت، ابزارها و روش ها، در انجام فعالیت های پروژه به صورتی که بتوان به نیازمندیهای پروژه دست یافت

چهار حوزه ی کمکی دانش مدیریت پروژه شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات پروژه اند. از آنجا که این موارد فرآیندهایی هستند که اهداف پروژه در حین انجام آنها محقق می شوند، به عنوان حوزه های کمکی دانش نامیده می شوند.

توضیح مختصری در مورد هریک از این چهار حوزه کمکی دانش در زیر ارائه شده است:

**مدیریت منابع انسانی پروژه به استفاده ی موثر از افراد درگیر در پروژه مربوط می شود.

**مدیریت ارتباطات پروژه شامل تولید، جمع آوری، توزیع و ذخیره سازی اطلاعات پروژه است.

**مدیریت ریسک پروژه شامل شناسایی، تحلیل و پاسخ به ریسک های مرتبط با پروژه است.

**مدیریت تدارکات پروژه تهیه و خرید کالاها و خدمات مورد نیاز پروژه، از خارج از سازمان متصدی پروژه را بر عهده دارد.

مدیریت یکپارچگی پروژه، نهمین حوزه دانش و وظیفه ای فراگیر است که بر روی تمامی حوزه های دیگر دانش تاثیر گذاشته و همچنین از آنها تاثیر می پذیرد. مدیران پروژه باید در تمامی نه حوزه ذکر شده دارای دانش و مهارت باشند.

    ادامه دارد....

محسن مرادی

بخش دانش و زندگی تبیان


منابع: مدیریت پروژه نوشته ی کتی شوالب ترجمه محمد گلابچی، ccorpusa