تبیان، دستیار زندگی
جامع ورزش ژاپن، آلمان و تایوان دارای بیشترین فضای ورزشی هستند در بررسی چند كشور منتخب در طرح جامع ورزش كشورهای ژاپن، آلمان و تایوان دارای بیشترین فضای ورزشی هستند. كارشناسان طرح جامع ورزش می گویند كه از تعداد 347 هزار و 376...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگی از طرح جامع ورزش

ژاپن، آلمان و تایوان دارای بیشترین فضای ورزشی هستند

در بررسی چند كشور منتخب در طرح جامع ورزش كشورهای ژاپن، آلمان و تایوان دارای بیشترین فضای ورزشی هستند.

كارشناسان طرح جامع ورزش می گویند كه از تعداد 347 هزار و 376 باب مكان ورزشی ،  ژاپن دارای 87 درصد مكان ورزشی چند منظوره و 13 درصد به صورت یك منظوره است. ژاپن با سیاست چند منظوره سازی و تاكید بربرنامه ها و امكانات ورزشی مدارس توانسته است در زمینه ورزش و فعالیت های تفریحی موفق ظاهر شود. در این راستا می توان گفت كه فضاهای ورزشی مدارس ژاپن 8 برابر كل مكان های ورزشی ایران است.

در بررسی كل فضاهای ورزشی كشورهای منتخب كشورهای تایوان و ژاپن بیشترین سرانه فضاهای ورزشی به ازای هر یك میلیون نفر را دارا هستند. پس از آنها كشورهای دانمارك، استرالیا، لهستان و آلمان قرار دارند.

نكته قابل توجه اینكه كانادا با 3141 باب مكان ورزشی پس از ایران قرار دارد. تعداد فضاهای ورزشی در كانادا به ازای هر یك میلیون نفر 102 باب است كه در حدود 106 باب كمتر از سرانه فضاهای ورزشی ایران است. اما آنچه مسلم است، كیفیت فضاهای ورزشی كانادا به عنوان كشوری توسعه یافته با ایران بسیار متفاوت است.

این تفاوت با یك نگاه اجتماعی به میزان سرمایه گذاری دولت كانادا در زمینه امكانات ورزشی قابل درك خواهد بود. میزان سرمایه گذاری كانادا برای ساخت وتوسعه تنها 4 درصد امكانات ورزشی موجود در حدود 200 میلیون دلار برآورده شده است.