تبیان، دستیار زندگی
اگر ما مقدار مساحت را بر زمان تقسیم كنیم در حقیقت سرعت متوسط را به دست آورده‌ایم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرعت متوسط

سه روش كه در بررسی نمودار  بیان شد در حقیقت مقدار سرعت لحظه‌ای، شتاب لحظه‌ای و جا به جایی لحظه‌ای را در اختیار می‌گذاشتند. برای محاسبه سرعت متوسط  از رابطه زیر استفاده می‌كنیم.

سرعت متوسط برابر با نسبت كل جا به جایی بر كل زمان است. مساحت زیر نمودار در حقیقت نشان دهنده فاصله‌ای است كه جسم در یك بازه زمانی مشخص حركت می‌كند.

پس اگر ما مقدار مساحت را بر زمان تقسیم كنیم در حقیقت سرعت متوسط را به دست آورده‌ایم.

برای دوچرخه سوار در مثال قبل تندی متوسط را در ٦s اوّل حركت به دست آورید.

راهنمایی و حل:

مساحت ناحیه A نشان دهنده جا به جایی در ٤s اوّل حركت و مساحت B نشان دهنده جا به جایی جسم در ٢s بعدی می‌باشد. جا به جایی كل مجموع این دو مقدار خواهد بود.

مقدار مثبت جا به جایی نشان می‌دهد كه جا به جایی كل به سمت بالا بوده است.

برای محاسبه سرعت متوسط باید به این نكته توجه داشت كه جا به جایی كل ٣٠m(به سمت بالا) در مدت ٦sصورت گرفته است بنابراین خواهیم داشت:

پس تندی متوسط  5m/s به سمت بالا تپه است.

مطالبی كه می‌توان از نمودار استخراج نمود در شكل زیر جمع بندی شده است.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم:‌ مریم فروزان کیا