• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/02/28
  • تاريخ :

چرا " tele" ،"اe" شد


1- پیدایش " تله كمونی كاسیون"(Telecommunication)

اتحادیه بین المللی مخابرات در سال1923 میلادی برابر با سال 1311 هجری خورشیدی، در آتلانتای ایالات متحده ، تجدید ساختار یافت. در این تجدید ساختار، شماری از سازمان های استاندارد سازی و تعدادی از سازمان های مشورتی كه تا آن زمان حاضر نبودند زیر چتر اتحادیه بین المللی تگلراف ، ( نام پیشینITU)، قرار بگیرند، با " اختراع" اصطلاح نوظهور" تله كمونی كاسیون" (Telecommunication) و نشاندن آن به جای " تلگراف" در نام جدید اتحادیه ، حاضر شدند، به جدایی چندین ساله ی خویش خاتمه داده و به ادغام درITU تن در دهند . زیرا اتحادیه ی بین المللی تلگراف ، قدیمی ترین و پر آوازه ترین سازمانی بود كه شصت و هفت سال پیش ، از 1932، یعنی در سال 1865( در روز 17 می  برابر با27 اردیبهشت) در ژنو سوئیس تاسیس شده بود ؛ اما سازمان هایی نظیرCCITT وCCIR تنها دوازذه سال پیش ، از 1932 به وجود آمده بودند . با رایج شدن اصطلاح جدید" تله كمونی كاسیون " تمام انواع و مصادیق ارتباطات الكتریكی، مانند تلگراف ، تلفن ،  تله كپی( پدر بزرگ دورنگار یا فاكس فعلی) و تلویزیون كه همگی دارای پیشوند " تله" بودند به وحدت مفهومی رسیدند و در دل یك حوزه ی علمی -  فنی ( یعنی همان" تله كمونی كاسیون") ادغام شدند. دو سال بعد، یعنی در سال 1313 خورشیدی برابر با 1934 میلادی ، فرهنگستان ادب در ایران تاسیس شد. فرهنگ ناظم الاطباء نفیسی ، نخستین فرهنگی است كه اصطلاح"مخابرات" را به عنوان رسته یی نظامی در درون قشون( و" ارتش" فعلی) معرفی می كند. البته همین رسته ، در روزگار ما، به لحاظ قرابت الكترونیك با مخابرات به
" مخوال"( تركیبی از مخابرات و الكترونیك) تبدیل شده است، برای مثال:" فرماندهی مخوال"! در هر صورت، به مرور زمان، ایرانیان، مخابرات را معادل" تله كمونی كاسیون" گرفتند ولی اعراب" اتصالات" را معادل آن اختیار كردند و هنوز نیز- هم به مخابرات ما ، و هم به ارتباطات ما ( یعنی به دو اصطلاحی كه ما فارسی زبانان به كار می بریم) تنها و تنها،
" اتصالات" می گویند. در ضمن اعراب ، سازمان های جاسوسی، اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی خود را با " استخبارات" و
" مخابرات" نام گذاری كردند و مترادف و معادل گرفتند . به هرحال از 1313 تا كنون ( یا از 1934 تا این زمان ) ، پیشوند تله در ابتدای هر اصطلاح فرنگی، اشاره به خدمتی مخابراتی یا دستگاهی مخابراتی دارد و معنای آن " دور"، " ازدور"، " ازراه دور" و یا " دور" است ، هم چنان كه برخی از مترجمان ما، " تله كمونی كاسیون" را نیز،  تحت اللفظی ، ارتباطات از راه دور ترجمه كرده اند و می كنند و یا اصطلاحاتی چون telework,telecotrol,telecommand,telemedicine,telemeasurment, education,teleconfrencingtele-و غیره را به ترتیب ، كار از دور، كنترل از دور، دور فرمانی، دوراپزشكی،اندازه گیری از راه دور، دور آموزی و گردهمایی از راه دور، معادل سازی می كنند.

آن چه برای بحث ما اهمیت دارد این است كه تمامی این اصللاحات ، اشاره به خدماتی داشته و دارند كه از رسانه ی تلفن و از زیر ساخت صوتی ویژه ی خدمات تلفنی، استفاده می كنند و مبتنی  هستند بر PSTNیاISDN كه هر دو بر شبكه های مداری تلفن استوارند، علت آن نیز این است كه زیر ساخت تلفنی، هنوز كه هنوز است، قدیمی ترین و گسترده ترین ماشین خودكار ساخته شده توسط بشر روی كره ی خاكی است و تا پیش از ظهور اینترنت، قرار براین بود كه تمامی آرزوها و آمال ارتباطی بشر قرن بیستم را براورده سازد. برای مثال ، اگر دو اصطلاحvideo-confrencing  وteleconfrening  را با هم مقایسه كنیم، مشاهده می كنیم كه اولی، بر زیر ساخت تلفنی استوار است اما دومی بر شبكه یی اختصاصی یاdedicated كه تحقق آن به مراتب گران تر از اولی است.


2- پیدایشe

حال با ظهور اینترنت، مدتهاست كه تله(tele) و تمامی اصطلاحاتی كه با آن می آیند، از رونق افتاده و به جای آن" ئی"
( یعنی حرف انگلیسیe) نشسته است."E" اگر چه نشأت گرفته از " الكترونیك" است اما دیگر استقلال معنایی پیدا كرده و از ریشه ی خود جدا شده است، به این مفهوم كه الكترونیك و الكترونیكی، معنای رایج خود را دارد ولی هر اصطلاحی كه با"e" شروع می شود به معنای آن است كه زیر ساخت ارتباطی آن از نوع اینترنت است! آغازگر این تحول ،email بود كه گاه آن را جدا(e-mail) هم می نویسند. در فارسی ِ گفتاری نیز اگر از شخصی بپرسند. آیا شما" میل" دارید؟ به معنای " تمایل" نیست بلكه به معنای آن است كه " نشانی پست الكترونیكی شما چیست؟" و یا این كه " آیا شما نامه یی از طریق پست الكترونیكی دریافت كرده اید؟"

بعد ازemail ، اصطلاحe-commerce و سپسe-phone پیدا شدند و در اندك زمانی"e" به هر چیزی چسبید و حتی" ئی همه چیز" یاe-everything هم ساخته شد  به طوری كه "e" برای خود فرهنگی شد برتر از فرهنگ های شناخته شده! حال " ئی- فرهنگ یاe-culrure با همه ی ید طولانیش در برگیرنده ی همه مظاهر و مصادیق نوین است:

- ئی- سواد یاe-literate برای كسی كه قادر است با رایانه و اینترنت كار كند.

- ئی- فراگیری یاe-learning برای خود آموزی از طریق اینترنت.

- ئی- دولت یاe-government برای ارایه ی خدمات دولتی به عموم مردم از طریق اینترنت.

- ئی- بهداشت یا ئی پزشكی معادلe- medicineیاe-health .

- ئی- كتاب یاe-book برای كتابهایی كه نه روی كاغذ و نه در هزاران نسخه، بلكه در اینترنت و تنها در یك نسخه نشر می یابند و در دسترس هزاران  میلیون خواننده قرار می گیرند.

- و بسیاری"e" های دیگر.


3- رمز موفقیتITU: وفق پذیری!

همانطور كه در سال 1932، اتحادیه توانست با ساختن واژه ی جدیدی تمامی دست اندركاران رشته های مختلف اطلاع رسانی الكترونیكی را دور هم گرد آورد و آن ها را در خود و زیر چتر خود متحد سازد، درنیمه ی دوم دهمین دهه قرن بیستم یعنی پس از سالهای 1995،ITU توانستIETF ، نهاد استاندارد سازی اینترنت را در خود ادغام كند و به دعواها و مرافعه های دوره های گذشته باIETF پایان دهد و به اتفاقIETF به كار استاندارد سازی اینترنت، همگرایی شبكه های سنتی و شبكه های نسل جدید یا

Generation NetworksNext و به اقتصاد نوین(New Economy) بپردازد. امروزه اگر چه هنوزT در نامITU نماد
" تله كمونی كاسیون" است وI، نه اینترنت، بلكه همان" انترناسیونال" صد و پنجاه سال گذشته را نمایندگی می كند اما ماهیت كار و فعالیتITU به كل عوض شده است:

- نخست این كهITU دیگر" بین المللی" نیست بلكه جهانی(Global) است. به عبارت دیگر اگر در گذشته تنها دولت ها می توانستند عضو فعالITU باشند و حق رأی داشته باشند اینك به غیر از دولت ها شركت های بخشی، شركت های چند ملیتی و شركت های فرا ملیتی نیز عضویت فعال درITU دارند و سرنوشت و مسیر حركت، سرعت حركت واهدافITU را به همراه اعضای دولتیITU، رقم می زنند.

-ITU اگر در گذشته، به دنبال" خدمت" بود اینك به دنبال" درآمد" یا " ارایه خدمت در ازای كسب خودكفایی مالی" ست و توانسته است منابع مالی جدیدی را برای خود به وجود آورد. به این ترتیب امروزهITU از یك نهاد" ضد انتفاعی" به یك نهاد
" غیر انتفاعی" اما تا حدود زیادی خودكفا، درآمده است.

-ITU اگر درگذشته تنها" توصیه نامه" صادر می كرد اینك به مرتبه " ابر مقررات گذار مقررات گذاران" جهان ارتقا یافته است. درنهایت ودریك كلامITU، به یاری دیدگاه های پیشرفته ومترقی اعضای جدیدش، یعنی به اصطلاحSector- Member هایش، توانسته است خود را با دگرگونی های روزگار ما به خوبی وفق دهد حال بر اعضای دولتی یاState- Member ها به ویژه در كشورهای در حال توسعه است كه آنها نیز خود را با شرایط جدید وفق دهند و ازITU بیش از پیش به نفع توسعه منابع نیروهای انسانی خود بهره مند شوند.

UserName