تبیان، دستیار زندگی
به‌كمك شیب خط مماس بر منحنی جابجایی-زمان می‌توان سرعت لحظه‌ای را به دست آورد. خط مماس در یك نقطه با منحنی تماس دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سرعت متوسط و لحظه‌ای

به ‌كمك شیب خط مماس بر منحنی جا به جایی-زمان می‌توان سرعت لحظه‌ای را به دست آورد.

خط مماس در یك نقطه با منحنی تماس دارد. اما  اگر خطی رسم شود كه در دو نقطه مجزا منحنی را قطع كند چه اتفاقی روی می‌دهد؟

به شكل مقابل توجّه كنید.

در اینجا شرایط متفاوت از آن است كه در درس قبل داشتیم.

در واقع ما با دو نقطه متفاوت از نمودار سر و كار داریم. شیب خط AB بین شیب دو خط رسم شده در نقاط B و A قرار دارد. شیب خط AB سرعت متوسط است.

در بازه A تا B:

در اینجا avg به معنی متوسط آمده است.(average =  متوسط)

همان طور كه در شكل بالا مشاهده می‌كنید در محاسبه سرعت متوسط اطلاعات زیادی از دست داده می‌شود. اطلاعات از دست داده شده بخشی از منحنی در بازه بین A تا B می‌باشد.

اگر بازه زمانی A تا B كوچكتر انتخاب شود، آن گاه مقدار سرعت متوسط به مقدار سرعت لحظه‌ای نزدیك می‌شود. برعكس با انتخاب بازه زمانی زیاد، اطلاعات از دست می‌رود. (نقاط A و B دور از هم انتخاب شوند.)

نمودار زیر موضوع سرعت متوسط و لحظه‌ای را جمع بندی می‌كند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم:‌ مریم فروزان کیا