تبیان، دستیار زندگی
در تصویر مقابل نمودار حركت برای قسمت B از مسیر ترن هوایی، رسم شده است. از آنجا كه شكل نمودار خط صاف است، بنابر این شیب نمودار را در هر جا می‌توان به دست آورد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

به دست آوردن شیب نمودار

در تصویر مقابل نمودار حركت برای قسمت B از مسیر ترن هوایی، رسم شده است.

از آنجا كه شكل نمودار خط صاف است، بنابراین شیب نمودار را در هر جا می‌توان به دست آورد.

این فرآیند در شكل زیر انجام شده است.

شیب از رابطه زیر به دست می‌آید.

برای سهولت، بازه زمانی به اندازه كافی بزرگ انتخاب می‌شود، طوری كه عددها صحیح باشند و تقسیم بر آن ها نیز ساده باشد.

در این جا ما زمان شروع بازه را t1 = 2s و زمان پایان آن را t2 = 6s در نظر گرفته ایم. مقادیر جا به جایی در این زمان ها عبارت است از :

بنابراین:

دقت كنید كه واحد شیب m/s است كه همان واحد سرعت می‌باشد. در نتیجه ما اولین رابطه سینماتیكی را به‌كمك نمودار به دست آوردیم.

پس به‌ كمك یكی از سه روش تحلیل نموداری و توجّه نمودن به واحدها، توانستیم درك عمیق تری از پدیده سرعت داشته باشیم. شما متوجّه شدید كه واگن با تندی 15 m/s حركت می‌كند.

ما این موضوع را تعمیم می‌دهیم و داریم:

شیب نمودار جابجایی-زمان، سرعت جسم است.

به مثال زیر توجّه كنید.

به دست آوردن شیب نمودار

یك اسكیت باز هوایی! پس از سقوط از هواپیما به تندی حد (ثابت) می‌رسد.

نمودار زیر جا به جایی وی را نسبت به یك عكاس كه در بالای قله‌ای قرار دارد نشان می‌دهد. جهت بالا مثبت فرض می‌شود. 

سرعت اسكیت باز را به دست آورید.

راهنمایی و حل:

مطالعه عددی:

در لحظه t=0s موقعیت اسكیت باز  است، پس حركت وقتی آغاز شده است كه اسكیت باز در ٢٠٠m نقطه مبداء قرار دارد.

از طرفی توجّه كنید كه در لحظه t=4s موقعیت  است بنابراین جا به جایی در حال كم شدن است. پس اگر جهت مثبت به سمت بالا باشد آنگاه حركت به سمت پایین و منفی است.

شیب:

با انتخاب بازه زمانی (از t1 = 2s تا t2 = 6s ) و مطالعه مقادیر متناظر برای جا به جایی، یعنی  و  می‌توان شیب را (كه برابر سرعت است) به دست آورد:

علامت منفی نشان می‌دهد كه سرعت به سمت پایین می‌باشد. پس سرعت اسكیت باز رو به پایین 50 m/s است.

در فیلم كوتاه زیر به علامت سرعت توجّه كنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم:‌ مریم فروزان کیا