تبیان، دستیار زندگی
گل های بهشتی همه گفتند چه زیباست لبخند سروری که به لب های حسین است بخشید صفا و طرب و نور به گلزار این گل که ز گلخانۀ زیبای حسین است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آینه نور سحر

امام سجاد

یکبار دگر گُلبن امید گوهر داد                                              دریای کرامت به بشر باز گوهر داد

پایان شب تار ز ره آمد و یزدان                                             بر خلق زمین آینه نور سحر داد

عشق آمد و با زمزمه شوق و مسرّت                                    تا کوی مدینه به همه بال سفر داد

جبریل به آواز جلی گفت، بیائید                                           کامشب به حسین بن علی دوست پسر داد

در وصف همین غنچه زیبای حسینی                                    جبریل امین بر همه خلق خبرداد

با سجده خود دم زخدای ازلی زد                                         لبخند به لبخند حسین بن علی زد

     امشب شب بشکفتن لب های حسین است

        گلزار جنان محو تماشای حسین است

گل های بهشتی همه گفتند چه زیباست                             لبخند سروری که به لب های حسین است

بخشید صفا و طرب و نور به گلزار                                         این گل که ز گلخانه زیبای حسین است

تا با نگه خویش کند  راز دل ابراز                                          پیوسته نگاهش سوی سیمای حسین است

درفصل شکوفائی خود این گل توحید                                    کز گلشن سرسبز و مصفای حسین است

با سجده خود دم  ز خدای ازلی زد

لبخند به لبخند حسین بن علی زد  

این مهر جهانتاب دعا مهر حبین است                                   در چهره نورانی او نور یقین است

سجاده زند بوسه به پیشانی رازش                                     مبهوت دعای سحرش روح الامین است

قدسی نفسانِ حرم قدس خداوند                                        گفتند بهم این گل سجاده نشین است

هرکس که نظر کرد به رخساره او گفت                                  آئینه لطف و کرم دوست همین است

گر غرق در اشراق و ظهور است سماوات                               گر روشن از انوار ولا روی زمین است

با سجده خود دم ز خدای ازلی زد

لبخند به لبخند حسین بن علی زد

او شد همه شب دیده بیدار مناجات                                     زیباست به رخساره اش انوار مناجات

باسجده طولانی و با حال نیایش                                         شد شب همه شب محرم اسرار مناجات

با جلوه پر نور دعاهای صحیفه                                            جاوید شده تا ابد آثار مناجات

هر کس که کند پیروی از سید سجاد                                    مست است ز پیمانه سرشار مناجات

با سجده گذاران تو بیا زمزمه سرکن                                     کامشب گل بشکفته گلزار مناجات

با سجده خود دم زخدای ازلی زد

لبخند به لبخند حسین بن علی زد

فردوس برین شد حرم سید سجّاد                                       جبریل امین شد خدم سید سجّاد

پیدا کند او سرمه بینائی خود را                                           سر هر که نهد بر قدم سید سجّاد

در فصل نیایش ز خداوند طلب کن                                        وصل حرم محترم سید سجّاد

ای سائل و ای تشنه دریای محبت                                       رو کن به عطا و کرم سید سجّاد

گل های وفا و طرب و عشق و مسّرت                                   گفتند به باغ ارم سید سجّاد

با سجده خود دم ز خدای ازلی زد

لبخند به لبخند حسین بن علی زد

تنها نه همین مصحف ایمان و دعا اوست                               تفسیرگر نهضت خونین بلا اوست

هرچند مکّدر شده این آینه، اما                                           آئینه نور سفر کرب وبلا اوست

ازکرب وبلا تا سفر شام و مدینه                                           پیغامبر نهضت خون شهدا اوست

با اشک به روی پر پروانه نوشتند                                         پروانه پرسوخته شمع هُدا اوست

امروز «وفائی» همه سجده گذاران                                        گفتند که دانید چرا عبد خدا اوست

با سجده خود دم زخدای ازلی زد

لبخند به لبخند حسین بن علی زد

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


سید هاشم وفایی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.