تبیان، دستیار زندگی
خورشید كبود و نیلی و مخمل كوب دیدیم تو را چه دیر در سمت غروب در مغرب شانه های تركان سیاه بی غسل و كفن به روی یك تخته ی چوب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهید مصلوب

امام کاظم

خورشید كبود و نیلی و مخمل كوب

دیدیم تو را چه دیر در سمت غروب

در مغرب شانه های تركان سیاه

بی غسل و كفن به روی یك تخته ی چوب

روح القدسی كه بر صلیبت زده اند

ای كشته ی زهر، ای شهید مصلوب

این تخته ی پاره چیست! تابوت كجاست؟

  در شهر شما مگر شده قحطی چوب؟

بر پیكرتان چقدر گل می ریزند!!

با چشم به خون نشسته نوح و یعقوب

با ضربه ی تازیانه ها روی تنت

شرح غم  جانگدازتان  شد مكتوب

در سوره ی صبر عمرتان آمده است

یك  آیه ی  كوتاه  ز رنج  ایوب

زنجیر به  زخم  ساق ها  چسبیده

زنگار به مغز استخوان كرده رسوب

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


وحید قاسمی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.