تبیان، دستیار زندگی
مانند مثال حل شده، همه یا بعضی از اعداد مشخص شده را در درون دایره ها بنویسید به شرطی که عدد نوشته شده در داخل چند ضلعی ها برابر مجموع اعداد رأس های آن باشد. دقت کنید از هر عدد بیشتر از یک بار نمی توانید استفاده کنید. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازی چند ضلعی ها در سه مرحله

مانند مثال حل شده، همه یا بعضی از اعداد مشخص شده را در درون دایره ها بنویسید به شرطی که عدد نوشته شده در داخل چند ضلعی ها برابر مجموع اعداد رأس های آن باشد. دقت کنید از هر عدد بیشتر از یک بار نمی توانید استفاده کنید.

برای درک بیشتر نحوه بازی به دو مثال ارائه شده زیر خوب دقت کنیدو توجه داشته باشید که شکل سمت راست پاسخ معمای سمت چپ می باشد:

مثال شماره1:

مثال شماره2:

بازی چند ضلعی ها(1)

بازی چند ضلعی ها(2)

بازی چند ضلعی ها(3)


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: حمید رضا زیارتی باهر

تنظیم: مریم فروزان کیا