سوالات یک صدا، یک سوال سوال سخنرانی شماره 1 قسمت 4 قسمت 3 قسمت 2 قسمت 1 سوال سخنرانی شماره 2 قسمت 4 قسمت 3 قسمت 2 قسمت 1 سوال سخنرا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوالات یک صدا، یک سوال

سوال سخنرانی شماره 1


قسمت 4

قسمت 3

قسمت 2

قسمت 1


سوال سخنرانی شماره 2

قسمت 4

قسمت 3

قسمت 2

قسمت 1


سوال سخنرانی شماره 3

قسمت 4

قسمت 3

قسمت 2

قسمت 1


سوال سخنرانی شماره 4

قسمت 2

قسمت 1

سوال سخنرانی شماره 1

سنن تشریعی و تکوینی به چه معناست؟ به همراه مثال. و نیز پاسخ دهید که تشبیه آب به امام از چه جهت است؟

سوال سخنرانی شماره 2

آیا در بین این همه عشاق و محب امام زمان(عج) 313 یار یافت نمی‌شود که امام ظهور نمایند.

سوال سخنرانی شماره 3

هدایت بر چند قسم است و هر کدام به چه معنا هستند؟ با ذکر مثال .

سوال سخنرانی شماره 4

فراز "یا حبیب القلوب الصادقین" در دعای کمیل به چه معناست؟

 نام :

 E-mail

 کشور :

 استان(ایران) :

 نشانی و تلفن :

<%else"if nsubsid & "" = "" then response.end"dim name,email,address,tel,javab1,cdname,datetebyif nsubsid & "" = "" then elseors.open "select * from h_subscribe where id=" & nsubsid ,connu, 1, 1if not ors.eof thenif ors.fields("status")><567 thenors.closeresponse.write("عضویت شما تایید نشد! در صورتی که عضو تایید شده هستید ابتدا شناسایی عضو نمایید.")response.endend ifcName = oRS.fields("Name") & " " & oRS.fields("FName")cEmail = oRS.fields("Email")cCountry = oRS.fields("Country")cProvince = oRS.fields("Province")cAddress = oRS.fields("Address")nEducation = oRS.fields("Education")nJob = oRS.fields("JobType")end ifoRS.closeend ifdim cType , ConSim name,email,address,tel,javab1,cdname,datetebydim ipuserteby,httpuserteby,nameuserteby,thesql,QuestId , cPoldim csabegh , Education , Job, nTypeif request.form("soal1") "" then javab1= " پاسخ سوال 1 : " & TRIM(request.form("soal1")) if request.form("soal2") "" then javab1= javab1 & " پاسخ سوال 2 : " &TRIM(request.form("soal2")) if request.form("soal3") "" then javab1= javab1 & " پاسخ سوال 3 : " &TRIM(request.form("soal3")) if request.form("soal4") "" then javab1= javab1 & " پاسخ سوال 4 : " &TRIM(request.form("soal4")) name=replaceText(request.form("Name"))email=request.form("Email")address=request.form("Address")if address = "" then address=request.form("Country")elseaddress=FindTitleBase(address)end iftel=request.form("tel")ipuserteby=request.servervariables("remote_host")httpuserteby=request.servervariables("http_user_agent")nameuserteby=Request.ServerVariables("REMOTE_USER")Set ConS = Server.CreateObject("ADODB.Connection")ConS.Open PrvSoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer WHERE QuestId = 1997 AND SubsId="" & nSubsId & "" " ,ConS , 3,3if not oRS.eof thenResponse.Write("

مشخصات تکراری است" & chr(13))Response.Write("

اطلاعات جدید جایگزین قبلی شد

" & chr(13))elseoRS.closeoRS.Open "SELECT TOP 1 * FROM H_Answer" ,ConS , 3,3oRS.addnewend ifoRS.fields("QuestId") = 1997if nSubsId & "" "" then oRS.fields("SubsId") = nSubsIdoRS.fields("Date") = dateadd("n",nMinute,now())oRS.fields("Name") = replaceText(name)oRS.fields("Email") = replaceText(email)oRS.fields("Province") = replaceText(address)oRS.fields("Address") = replaceField(tel)oRS.fields("Answer") = replaceText(javab1)oRS.fields("IsSavePrize")=1"oRS.fields("IsCorrect")=1 Badan tasih mishavadif nVId & "" "" then oRS.fields("VId") = nVIdelseoRS.fields("httpUser")=replaceField(chttpUser)oRS.fields("IPUser") = replaceField(cIPUser)end ifoRS.updateoRS.closeresponse.write("

کاربر گرامی : اطلاعات شما دریافت شد .

")end if%>