تبیان، دستیار زندگی
حیات، چنان که ما می شناسیم، بدون گیاهان امکان پذیر نخواهد بود. تمام غذای ما، مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان به دست می آید، همان طور که اکسیژنی که تنفس می کنیم و چوبی که با آن سر پناه می سازیم از گیاهان است....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گیاه چیست؟

گیاه چیست؟

حیات، به گونه ای که ما  آن را می شناسیم، بدون گیاهان امکان پذیر نخواهد بود. تمام غذای ما، مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان به دست می آید، همان طور که اکسیژنی که تنفس می کنیم و چوبی که با آن سر پناه می سازیم از گیاهان است.

گیاه واقعاً چیست؟

گیاه چیست؟

پاسخ این پرسش نیز مانند بیشتر پرسش ها بستگی دارد به این که آن را از کی بپرسید. یک بچه ی کوچک ممکن است پاسخ دهد:
«چیز سبزی که در یک جا می ماند.» ممکن است بتوان این را اضافه کرد که «غذایش را از نور خورشید می سازد.»
اما نظر علمی در مورد آنچه گیاه هست یا گیاه نیست، دیگر چندان ساده نیست.
گیاه شناسان با کمک میکروسکوپ های قوی و آزمون های پیشرفته ی شیمیایی بین ارگانیسم های «گیاه مانند» ی چون علف های دریایی و جلبک های سبز، و گیاهانی حقیقی چون خزه ها، سرخس ها، و گیاهان دانه دار چند تفاوت اساسی کشف کرده اند. نتیجه، تعریفی است بسیار پیچیده تر برای آن چه «گیاه» می نامیم.

بنابر تفکر علمی کنونی،

گیاه حقیقی ارگانیسمی چند یاخته ای (دارای یاخته های متعدد) است که یاخته هایش درون دیواره ی محکمی که از سلولز ساخته شده است، محصورند. این یاخته ها دارای رنگدانه های فتوسنتزی کلروفیل هستند که انرژی تابشی خورشید را می گیرند و مهار می کنند

شماری از گیاهان طی مسیر تکامل، این رنگدانه ها را از دست داده اند و انگل ارگانیسم های دیگر شده اند.

اما تعریف امروزی «گیاه» فقط این نیست؛ یاخته های یک گیاه باید بتوانند خود را به شکل ساختار های متفاوتی چون ریشه برای لنگر شدن در زمین، و ساقه برای استوار ماندن سامان دهند.

گیاهان حقیقی شیوه ی منحصر به فردی برای تولید مثل دارند:

آن ها دو مرحله ی متمایز زیستی، یا نسل های متناوب، را می گذرانند. در طی یکی از این نسل ها، گیاه یاخته های جنسی، یعنی تخمک و اسپرم، تولید می کند. در نسل دیگر، گیاه تولید هاگ می کند.

بسیاری از گیاهان تولید مثل رویشی نیز دارند؛ یعنی از یک قطعه ی ساقه یا ریشه ی گیاه مادر، گیاهان جدید به وجود می آورند.

بسیاری از گیاهان به هر شکل که حیات را آغاز کنند، تا زمان نامحدودی به رشد ادامه می دهند. این رشد نامحدود عمدتاً از طریق گسترش گیاه از نواحی رشدی خاصی به نام مریستم انجام می شود که در نوک ریشه ها، جوانه ها، و بعضی بخش های ساقه قرار دارد.

گیاه چیست؟

یک گیاه عادی در تمام دوره ی زندگی اش در یک محل ثابت می ماند. اما حرکت نکردن گیاهان افسانه ای بیش نیست. گل های بسیاری از گونه های گیاهی هر صبح باز می شوند و هر عصر بسته می شوند.

بعضی گیاهان در طول روز برگ هایشان را به دنبال حرکت خورشید در آسمان، می چرخانند. چنین حرکت هایی معمولاً آهسته تر از آن است که ما ببینیم، مگر با عکس برداری آهسته.

گیاه چیست؟

اما چند گیاه غیر عادی، مثل علف مگس گیر و گل ناز قادرند به سرعت حرکت کنند. علف مگس گیر برای به دام انداختن حشره در نوعی زندان گیاهی، برگ های دندانه دارش را به سرعت می ببندد. گل ناز در واکنش به تماس، ناگهان برگ هایش را جمع می کند و آویزان می شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی